Gymnázium Třeboň

Výzva č.56 - Shadowing v Nizozemsku

 Na základě několikaleté spolupráce na projektu Comenius se školami v nizozemském Heerlenu jsem se rozhodla pro stáž na Charlemagne College Eijkhagen v městské části Landgraaf. V průběhu svého pobytu jsem strávila 5 pracovních dní na střední škole, kde jsem postupně navštívila 16 vyučovacích hodin u sedmi různých vyučujících přírodovědných předmětů chemie a biologie a pak také ze zájmu jednu hodinu německého jazyka. Další hodiny jsem věnovala diskusím a konzultacím s nizozemskými kolegy. V rámci své stáže jsem se zaměřila na pozorování vyučovacích metod užívaných při výuce přírodovědných předmětů, organizaci laboratorních cvičení, práci s učebnicemi a využití ICT ve výuce.

Zajímala jsem se také o způsoby klasifikace, organizaci školního roku a práci s nadanými žáky či žáky, kteří mají s učením problémy.

Charlemagne College Eijkhagen je střední škola všeobecně vzdělávacího typu. Studuje zde v 58 třídách zhruba 1450 žáků od 12 do 18 let a výuku zajišťuje 95 učitelů. Žáci mohou podle svých schopností vybrat ze tří vzdělávacích programů:

VMBO (přípravné střední odborné vzdělání) – nejsnažší, trvá 4 roky a jeho absolvování neumožňuje studium na VŠ nebo na univerzitách. Poté si žáci si musí ještě doplnit odborné vzdělání na odborných školách (MBO).

HAVO (vyšší střední všeobecné vzdělání) – střední obtížnost, trvá 5 let a po jeho absolvování žáci pokračují  na vyšších odborných školách (HBO) nebo na odborných vysokých školách.

VWO („předuniverzitní“, „předvědecké vzdělání“) – nejvyšší obtížnost, zhruba odpovídá našim gymnáziím, trvá 6 let. Ve čtvrtém ročníku se studium dále člení na 4 profilové části: Kultura a společnost, Ekonomie a společnost, Příroda a zdraví, Příroda a technika. Některé předměty jsou povinné pro všechny profily (holandština, angličtina), jiné patří pouze ke zvoleným profilům.

Třídy, které jsem navštívila, měly mezi 20 až 25 žáky, vyučovacím jazykem byla holandština, v některých třídách angličtina. Ve třídách naprosto převažovali žáci holandského původu, často zde byli žáci německé národnosti, jejichž rodiny v Nizozemsku žijí. Jazyková vybavenost učitelů i žáků je na velmi vysoké úrovni – všichni učitelé jsou schopni vyučovat svůj předmět v angličtině a komunikují i v němčině.

Vybavení učeben ICT bylo naprosto srovnatelné s naší školou, vyučovací metody se lišily podle pedagogů. U některých převažovala frontální výuka, u jiných skupinová práce žáků s učebnicemi, kde učitel fungoval spíše jako průvodce či konzultant. Velký důraz zde byl kladen na domácí přípravu. Žáci se často na probíraná témata připravovali již doma a ve škole za asistence učitelů řešili úlohy a diskutovali nad problémy nebo připravovali prezentace. Výuka přírodovědných předmětů je doplňována laboratorními cvičeními, která jsou však vždy jednohodinová (50 minut), pro celou třídu a jsou zařazována do výuky podle potřeby (nemají své pevné místo v rozvrhu). Učiteli při cvičeních pomáhá laborant.

V průběhu jednotlivých hodin jsem odpovídala na řadu otázek žáků a během laboratorních cvičení jsem se i aktivně zapojovala do práce.

Zaujala mě jednak laboratorní cvičení, kdy se učitel pouze domluvil s laborantem na úlohách a laborant vše potřebné včetně protokolů, chemikálií i nádobí  žákům připravil. Díky přítomnosti a pomoci laboranta bylo možné pracovat s celou třídou najednou.

Dále „konzultační hodiny“, které měly své pevné místo v rozvrhu, učitelé se na nich střídali a žáci se přihlašovali podle potřeby. V těchto hodinách bylo možné se individuálně věnovat žákům z různých ročníků, a to jak těm mimořádně nadaným, tak těm s problémy.

V neposlední řadě mne zaujal zvláštní předmět v posledních ročnících studijního programu VWO, který bych mohla nazvat „science“, kde se žáci pod vedením učitele mohou věnovat jednomu  ze 40-60 témat, která spojují biologii, fyziku či chemii.

Svoji stáž na Charlemagne College Eijkhagen hodnotím velmi pozitivně. Viděla jsem různé metody práce, ale především způsoby individuálního přístupu k žákům. Získala jsem nové impulzy a motivaci do další práce.

Štěpánka Otepková

Budova školy
Foto:ŠOtParkoviště kol
Foto:ŠOtSkupinová výuka
Foto:ŠOtSkupinová výuka
Foto:ŠOtSkupinová výuka
Foto:ŠOtLaboratorní cvičení z chemie
Foto:ŠOtLaboratorní cvičení z chemie
Foto:ŠOtLaboratoř CHE, BIO, FYZ
Foto:ŠOtLaboratoř CHE, BIO, FYZ
Foto:ŠOtSborovna
Foto:ŠOtSborovna
Foto:ŠOtSborovna
Foto:ŠOt

Otepková Štěpánka

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout