Gymnázium Třeboň
Nacházíte se zde: Úvodní stránka / O Škole / Profil školy

Profil školy

Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

www.gymtrebon.cz

telefon: 384 722 612, 384 722 315

e-mail: gymnaz(zzavinac)gymtrebon.cz

ředitelka školy: Mgr. Anna Koktavá

 

Obory studia

 • 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, obor pro absolventy 9. tříd ZŠ
 • 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium, obor pro absolventy 5. tříd ZŠ

 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Pro každý obor bude přijata 1 třída (30 žáků). Přijímací řízení se koná podle platných právních norem. Písemné přijímací zkoušky budou konat všichni uchazeči z 5. i 9. tříd z českého jazyka a matematiky (testy připravuje a hodnocení výsledků zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Aktuální kritéria k přijetí a bližší informace naleznete na webových stránkách školy zde

I letos jsme v druhé polovině ledna 2022 organizovali přijímací zkoušky nanečisto.

Seznamte se s akutálními propagačními materiály.

 

Profil školy

Výuka v moderních prostorách je zaměřena na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání s dobrou úrovní jazykové přípravy. Záleží nám na kvalitě našich studentů, kteří se díky tomu mohou vzájemně motivovat. Usilujeme nejen o rozšiřování jejich vědomostí, ale chceme pečovat i o jejich duchovní svět a hodnoty. Zakládáme si na odborně a lidsky kvalitním učitelském sboru a rodinném prostředí naší školy. Respektujeme individuality našich žáků a snažíme se o jejich všestranný rozvoj. Máme propracovaný systém hodnocení a jednoznačný systém pravidel chování. Důležitými hodnotami pro naši školu jsou vstřícnost, vzájemná úcta, respekt, tolerance a důvěra ve vztazích ředitelka – učitelé – žáci – rodiče (a naopak). Aktuální strategický dokument rozvoje školy naleznete zde.
Nabízíme velké množství předmětů a mimoškolních aktivit. Mluvíme spolu, cestujeme, rozhlížíme se. Naprostá většina našich studentů úspěšně pokračuje ve vzdělávání na vysokých školách doma i v zahraničí.

 

 

Obsah studia:

Škola je svým zaměřením určena pro všeobecné vzdělání. Užší specializaci si studenti volí ve vyšších ročnících. Kromě základních povinných předmětů (český jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, biologie, chemie, výtvarná, hudební a tělesná výchova a informační a komunikační technologie) mohou studenti dle svého zájmu a organizačních možností školy studovat tyto cizí jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský.

Doporučujeme každý den sledovat pravidelně aktualizovaný web školy. S aktuálnímu učebními plány se můžete seznámit zde.

 • kompletní servis pro žáky a rodiče - vše, co souvisí se studiem, klasifikace žáků, kalendář akcí
 • info o všech akcích pořádaných školou, kalendář
 • virtuální prohlídka školy
 • profily učitelů, zaměstnanců
 • zajímavosti a téměř denně aktualizované zprávy ze života školy

Výuka jazyků:

 • Pro výuku cizích jazyků využíváme nové jazykové učebny v půdní vestavbě.
 • V primě pokračují žáci v anglickém jazyce, v sekundě osmiletého studia si vybírají druhý jazyk z uvedené nabídky. 
 • Studenti 1. ročníku čtyřletého studia pokračují v anglickém jazyce a druhý cizí jazyk si volí též z uvedené nabídky. Z anglického jazyka je součástí našeho ŠVP i dvouhodinová konverzace.
 • Maximálně podporujeme výjezdy našich žáků do zahraničí, organizujeme např. poznávací zájezdy do Velké Británie a dalších evropských zemí. Bohužel z důvodu šíření koronaviru nebyla organizace těchto výjezdů v loňském roce možná Naši žáci využívají možností účastnit se studijních stáží v naší partnerské škole v Uetersenu, připravujeme výměnné pobyty s německou školou v Gerstungenu. V rámci projektu Škola bez hranic organizujeme jednodenní výměnné pobyty se střední školou z bavorského Waldkirchenu.
 • I v letošním školním roce vyučujeme anglickou konverzaci pod vedením nebo za účasti rodilého mluvčího, nově využijeme rodilou mluvčí i při hodinách španělštiny.
 • Naše škola se pyšní bohatě vybavenou a využívanou knihovnou s anglickými a německými tituly, rozšiřujeme i knihovnu s tituly ve španělském a francouzském jazyce. Žákům zprostředkováváme nákup cizojazyčných časopisů, návštěvu divadelních představení a přednášek v anglickém jazyce. Umožňujeme našim žákům účastnit se přípravných kurzů ke cambridgeským zkouškám.
 • Ve výuce cizích jazyků využíváme tablety, žáci mají možnost pracovat doma i ve škole se čtečkami knih, které si mohou zapůjčit ze sbírky českého jazyka.
 • Dlouhodobě spolupracujeme s organizací YFU (Youth For Understanding), která pro naše žáky každoročně nabízí možnosti studia v zahraničí – akutálně díky této spolupráci studuje naše žákyně v Belgiiu nás letos studuje žák z Belgii, v loňském roce v Jihoafrické republice
 • Pravidelně realizujeme projekt EDISON – na jeden týden v roce k nám přijíždějí zahraniční stážisté z celého světa, jejich domovským zemím, přednáškám a cizojazyčným workshopům přizpůsobujeme celotýdenní výuku. Úspěch letošního ročníku bude záviset na pandemické situaci.
 • V létě 2022 jsme získali významné prostředky na cestování do Španělska v rámci projektu Erasmus+

Volitelné předměty

Nabízíme žákům atraktivní možnost maximálně se odborně profilovat v těchto předmětech:

 • cvičení z matematiky
 • seminář z matematiky (rozšiřující učivo)
 • seminář a cvičení z fyziky
 • seminář a cvičení z biologie
 • seminář a cvičení z chemie
 • přírodovědný seminář
 • informační a komunikační technologie
 • seminář z českého jazyka a literatury
 • seminář ze základů společenských věd
 • seminář z dějepisu
 • seminář ze zeměpisu

Mimoškolní aktivity

Je v našem zájmu maximálně rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro naše žáky. Stále populárnější jsou rozličné tělovýchovné aktivity, při nichž využíváme prostor a zázemí naší tělocvičny. Jsme přesvědčeni, že to je nejlepší prevence sociálně patologických jevů.

Každý týden naši žáci využívají této nabídky zájmových kroužků, aktální stav zde:

 • sport – volejbal, florbal, fotbal, stolní tenis, badminton, in-line bruslení
 • knihovnický kroužek
 • pěvecký soubor
 • knihovna, studovna, čítárna
 • kroužek společenských her
 • šachy
 • kroužek výpočetní techniky
 • otevřený seminář z dějepisu
 • Studentský parlament
 • studentský časopis GYM
 • biologický kroužek

 

Projekty

 • Nejnověji realizovaným projektem je díky podpoře Jihočeského kraje tzv. IKAP III, který plynule navázal na Šablony II. Většinu těchto prostředků využijeme na služby kariérové poradkyně, opět budeme realizovat tandemovou výuku, podporovat jak žáky talentované, tak ty ohrožené školním neúspěchem. Velmi se těšíme na novou šablonu, díky které zapojíme do výuky různých předmětů externí odborníky.
 • Naše škola v minulých letech maximálně využila možností, jak získat prostředky ke zkvalitnění výuky i mimoškolních činností žáků. Díky prostředkům z různých projektů OP VK se nám povedlo zapojit do výuky taková témata, jakými jsou finanční matematika, šifrování, poznávání našeho regionu, etika, šetrná doprava, cesta odpadů, cestování. Jsme autory regionálně zeměpisného katalogu, máme úspěšnou redakci školního časopisu GYM, která pečuje i o své vlastní webové stránky. Zavedli jsme osobitou metodiku výuky fyziky, která využívá moderně zařízenou fyzikální laboratoř. Zde propojujeme různá elektronická čidla s nejmodernější měřicí technikou, žáci realizují zajímavé fyzikální pokusy. Každý rok pořádáme pro 1. ročník, primu a sextu pobytové adaptační kurzy.
 • V roce 2018 jsme otevřeli díky významnému grantu z prostředků IROP novou půdní vestavbu, kde jsme zřídili chemický areál a tři jazykové učebny, naše škola se navíc stala bezbariérovou.
 • V rámci rozvoje příhraniční spolupráce jsme zapojeni v projektu Škola bez hranic.
 • V roce 2022 jsme se zapojili do Erasmus+ a získali prostředky na cestování žáků (Španělsko)

Další aktivity školy

Naše gymnázium je velmi aktivní školou přidruženou k UNESCO. Prioritou školy je co nejužší spolupráce s Českou akademií věd – naši žáci se pravidelně zapojují do projektu Otevřená věda, vypracovávají úspěšné práce v rámci SOČ. Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR na našem gymnáziu realizuje projekt Věda pro veřejnost, v rámci kterého se v aule gymnázia pořádají každý měsíc zajímavé vědecké přednášky z nejrůznějších oborů. I nadále spolupracujeme s Českou křesťanskou akademií, která také nabízí zajímavé přednášky a panelové diskuse.

Samozřejmostí je pro nás pravidelné zapojování do různých charitativních projektů. Jsme úspěšní v projektu Adopce na dálku, aktivně spolupracujeme s Diakonií Rolnička, Člověkem v tísni nebo dětským domovem v Boršově nad Vltavou.Jsme místním centrem programu pro mládež s celosvětovou prestiží s názvem Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Pyšníme se titulem Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, využíváme partnerství se Státním oblastním archivem v Třeboni, díky kterému například vznikla výstava Historie třeboňského gymnázia v pěti obrazech při příležitosti oslav 150. výroční založení naší školy.

Již jedenáctým rokem využívá naše škola odborných služeb vlastní školní psycholožky.

V souvislosti s naší snahou maximálně modernizovat a zjednodušovat zajišťování různých akcí využíváme služeb on-line pokladny.

Důležitou součástí života školy jsou pravidelné rituály, jakými jsou například slavnostní zahájení školního roku se slavnostním vyvěšením gymnaziální vlajky, maturitní plesy, studentské majáles, poslední zvonění nebo předávání maturitního vysvědčení v aule školy.

Pro distanční i prezenční výuku využíváme prostředí Microsoft Teams. Každý žák dostává zdarma 5 nejaktuálnějších licencí MS Office 365 – máme tak jistotu jednotného výukového prostředí pro případ krizové on-line výuky.

 

Novinky ve škole

V uplynulém roce jsme dokončili rekonstrukci sociálních zařízení ve 3 patrech budovy. Důkladnými opravami prošla učebna dějepisu, drobné estetické opravy a úpravy zaznamenáte po celé budově. Žáci mohou i přes nutná úsporná opatření využívat na kopírování a tisk výkonný stroj, ve vestibulu školy funguje i nadále elektronickou úřední desku.  Pro posílení hrdosti na svou školu jsme pro naše žáky i zaměstnance školy nechali vyrobit unikátní kolekci volnočasového oblečení a doplňků, které pravidelně nabízíme prostřednictvím e-shopu. sme si jistí, že se kultivace prostředí, ve kterém vyučujeme, odráží i v kultivaci osobností našich studentů. Před dvěma lety jsme na jižní straně školního dvora vybudovali a vybavili moderní prostor (pergolu), kterýstále  slouží velmi často jako venkovní učebna nebo pro místo pro volnočasové aktivity žáků i učitelů. V suterénu funguje nová posilovna, v tělocvičně jsme nechali vyměnit chyty na moderní osmimetrovoé boulderingové a lezecké stěně. I nadále pokračujeme s úpravami interiérů i exteriérů školy tak, aby odpovídaly všem bezpečnostním i estetickým kritériím současnosti. 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout