Profil školy

Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň
www.gymtrebon.cz
telefon: 384 722 612, 384 722 315
e-mail: gymnaz(zzavinac)gymtrebon.cz
ředitelka školy: Mgr. Anna Kohoutová

Obory studia:

 • 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, obor pro absolventy 9. tříd ZŠ
 • 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium, obor pro absolventy 5. tříd ZŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017:

Pro každý obor bude přijata 1 třída (30 žáků). Přijímací řízení se koná podle platných právních norem. Písemné přijímací zkoušky budou konat (stejně jako na všech ostatních gymnáziích zřizovaných Jihočeským krajem) všichni uchazeči z 5. i 9. tříd z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (testy firmy SCIO). Aktuální kritéria k přijetí a bližší informace naleznete na webových stránkách školy nejpozději do 31. 1. 2016.

Profil školy:

Výuka je zaměřena na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání s dobrou úrovní jazykové přípravy. Záleží nám na kvalitě našich studentů, kteří se díky tomu mohou vzájemně motivovat. Usilujeme nejen o rozšiřování jejich vědomostí, ale chceme pečovat i o jejich duchovní svět a hodnoty. Zakládáme si na odborně a lidsky kvalitním učitelském sboru a rodinném prostředí naší školy. Respektujeme individuality našich žáků a snažíme se o jejich všestranný rozvoj. Máme propracovaný systém hodnocení a jednoznačný systém pravidel chování. Důležitými hodnotami pro naši školu jsou vstřícnost, vzájemná úcta, respekt, tolerance a důvěra ve vztazích ředitelka – učitelé – studenti – rodiče (a naopak).

Nabízíme velké množství předmětů a mimoškolních aktivit. Naprostá většina našich studentů úspěšně pokračuje ve vzdělávání na vysokých školách doma i v zahraničí.

Obsah studia:

Škola je svým zaměřením určena pro všeobecné vzdělání. Užší specializaci si studenti volí ve vyšších ročnících. Kromě základních povinných předmětů (český jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, biologie, chemie, výtvarná, hudební a tělesná výchova a informační a komunikační technologie) mohou studenti dle svého zájmu a organizačních možností školy studovat tyto cizí jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský, ruský a latinský.

Výuka jazyků:

 • V primě pokračují žáci v jazyce, který měli na ZŠ a v tercii osmiletého studia si vybírají druhý jazyk z uvedené nabídky. 
 • Studenti 1. ročníku čtyřletého studia pokračují většinou v jazyce, který měli na ZŠ, a volí si z uvedené nabídky druhý jazyk tak, aby každý student měl anglický jazyk. Z hlavního jazyka je součástí našeho ŠVP i dvouhodinová konverzace v příslušném jazyce.
 • Nepovinně v rámci volnočasových aktivit nabízíme žákům italštinu, latinu, francouzštinu, ruštinu a konverzaci v německém jazyce.
 • Maximálně podporujeme výjezdy našich žáků do zahraničí, naši žáci mají zkušenosti i s dlouhodobějším studiem v cizině. Pořádáme pravidelné poznávací i studijní zájezdy do zahraničí, ve školním roce 2014/15 byli naši žáci na takových cestách v Německu a Švýcarsku, od září nového školního roku probíhají díky prostředkům Výzvy 56. OP VK studijní výjezdy do Barcelony, Berlína, Brightonu a Oxfordu. Na konci září 2015 proběhl velký poznávací zájezd do Španělska. Naši žáci využívají možností účastnit se studijních stáží v naší partnerské německé škole v Uetersenu, se kterou pořádáme pravidelné výměnné pobyty. I v letošním školním roce vyučujeme anglickou konverzaci pod vedením nebo za účasti rodilého mluvčího.
 • Naše škola se pyšní bohatě vybavenou a využívanou knihovnou s anglickými a německými tituly, zprostředkováváme nákup cizojazyčných časopisů, návštěvu divadelních představení a přednášek v anglickém jazyce. Umožňujeme našim žákům účastnit se přípravných kurzů ke cambridgeským zkouškám.
 • V letošním školním roce jsme začali i ve výuce cizích jazyků využívat tablety, které žákům poskytujeme díky prostředkům získaných z grantu OP VK a MŠMT.

Volitelné předměty:

Nabízíme žákům atraktivní možnost maximálně se odborně profilovat v těchto předmětech:

 • cvičení z matematiky
 • seminář z matematiky (rozšiřující učivo)
 • seminář a cvičení z fyziky
 • seminář a cvičení z biologie
 • seminář a cvičení z chemie
 • přírodovědný seminář
 • informační a komunikační technologie
 • seminář z českého jazyka a literatury
 • seminář ze základů společenských věd
 • seminář z dějepisu
 • seminář ze zeměpisu

Mimoškolní aktivity:

Je v našem zájmu maximálně rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro naše žáky. Stále populárnější jsou rozličné tělovýchovné aktivity, při nichž využíváme prostor a zázemí naší tělocvičny. Jsme přesvědčeni, že to je nejlepší prevence sociálně patologických jevů.
Každý týden naši žáci využívají této nabídky zájmových kroužků:

 • sport – volejbal, florbal, fotbal, stolní tenis, badminton, in-line bruslení
 • knihovnický kroužek
 • pěvecký soubor
 • náboženství
 • rozšířené zeměpisné aktuality
 • kroužek společenských her
 • šachy
 • šifrování
 • kroužek programování
 • otevřený seminář z dějepisu
 • studentská rada
 • studentský časopis GYM
 • mimoškolní studium jazyků – latina, ruština, francouzština

Projekty:

Naše škola maximálně využívá všech možností, jak získat prostředky ke zkvalitnění výuky i mimoškolních činností žáků. K dnešnímu dni se úspěšně zapojila v několika velkých projektech OPVK. Díky prostředkům EU a MŠMT ČR se nám povedlo zapojit do výuky taková témata, jako jsou: finanční matematika, šifrování, poznávání našeho regionu, etika, šetrná doprava, cesta odpadů, cestování. Jsme autory regionálně zeměpisného katalogu, máme úspěšnou redakci školního časopisu GYM, která pečuje i o své vlastní webové stránky, pod vedením profesionálů umíme natáčet krátké filmy, z nichž některé byly oceněny na celostátní úrovni (dokument o Františku Hrubínovi). Každý rok pořádáme pro 1. ročník, primu a kvintu pobytové adaptační kurzy.
V letošním školním roce realizujeme projekt Jazykové kompetence na třeboňském gymnáziu, který je realizován v rámci globálního grantu OP VK a je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a ESF. Žáci i učitelé díky němu cestují a mohou studovat a sbírat zkušenosti v zahraničí, navíc se nám podařilo doplnit naši žákovskou knihovnu o několik stovek knih, nakoupili jsme moderní čtečky.

Již 4. rokem využívá naše škola odborných služeb školní psycholožky PhDr. Terezy Maříkové.

Naše gymnázium je školou přidruženou k UNESCO. Prioritou školy je co nejužší spolupráce s Českou akademií věd – naši žáci se pravidelně zapojují do projektu Otevřená věda, vypracovávají úspěšné práce v rámci SOČ. Spolupracujeme s Českou křesťanskou akademií, která na půdě školy každoročně pořádá sérii zajímavých přednášek a panelových diskuzí. Samozřejmostí je pro nás pravidelné zapojování do různých charitativních projektů. Velmi úspěšní jsme v projektu Adopce na dálku, spolupracujeme s Diakonií Rolnička.

 

 

POÚTSTČTSONE
                                          

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň