Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Postup po zveřejnění výsledků PZ

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy s největší pravděpodobností už ve čtvrtek 20. 5. odpoledne, nejpozději v pátek 21. května 2021 v 8:00 hodin. Výsledky vyvěsíme i ve vývěsní skříňce před budouvou a v elektr. úřední desce ve vestibulu školy.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečů nezasílají. Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, kteří budou moci zažádat o odvolání proti nepřijetí (podle § 101, pís. b, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Šablonu odvolání proti nepřijetí najdete na webových stránkách v sekci Příjímací řízení zde. Odvolání je nutné podat ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení/vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání posledního dne lhůty svěřeno držiteli poštovní licence.

Připomínáme význam odevzdání zápisového lístku (vyzvednete si je na Vaší základní škole). Pro uplatnění zápisového lístku má chazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Pokud uchazeč neodevzdá v této lhůtě zápisový lístek, bude jeho místo postoupeno uchazeči, který nebyl ke vzdělávání přijat (v pořadí podle výsledkové listiny přijímacího řízení) a podal řádně odvolání proti nepřijetí.

Rekapitulace možných scénářů dalšího vývoje:

1. Na výsledkové listině je vaše registrační číslo v seznamu přijatých a chcete k nám skutečně nastoupit. 

Gratulujeme, další postup je jednoduchý. Od pátku 21. května 2021 můžete v kanceláři gymnázia odevzdávat tzv. zápisový lístek (vyzvednete si jej na Vaší základní škole). Zápisový lístek musíte odevzdat do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení (nejdéle do 3. června 2021) 

2. Na výsledkové listině je sice vaše registrační číslo mezi přijatými, ale vzhledem k tomu, že budete přijati na jinou školu, na naše gymnázium nenastoupíte. 

Protože na místo, které je zatím vyhrazeno pro vás, čekají v pořadí další uchazeči, zašlete nám co nejdříve e-mail na adresu gymnaz@gymtrebon.cz s informací o tom, že k nám nenastoupíte. Děkujeme!

3. Na výsledkové listině není vaše registrační číslo v seznamu přijatých, ale stále máte zájem u nás studovat. Na jiné škole jste se ve výsledném pořadí umístili na pozici, která vám zaručuje přijetí.

Podejte u nás odvolání proti nepřijetí. Odvolání je možné podat až po tom, co poštou dostanete rozhodnutí o nepřijetí - dříve jej přijmout nemůžeme (= nemáte se totiž proti čemu odvolávat). 

Doručte škole, která Vám garantuje přijetí, zápisový lístek. Informujte ji, že budete čekat na výsledek odvolání proti nepřijetí na naší škole. Ušetříte tím hodně práce a starostí té druhé škole.

V případě, že vašemu odvolání proti nepřijetí u nás ve škole bude vyhověno a vy stále budete mít zájem zde studovat, vyzvednete si zápisový lístek ze školy, kde jste byli původně přijati a přinesete ho k nám (k tomu je nutné předložit naše nové rozhodnutí o přijetí).

Odvolání je nutné podat ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení/vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

ŘŠ má možnost vydat nové rozhodnutí pouze za předpokladu, že existuje volné místo (= některý z přijatých uchazečů neodevzdal zápisový lístek) a zároveň uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z kapacitních důvodů.

ŘŠ se při vydávání nového rozhodnutí bude řídit pořadím uchazečů dle výsledku přijímacího řízení.

4. Na výsledkové listině není Vaše registrační číslo v seznamu přijatých. Na jiné škole jste se ve výsledném pořadí umístili na pozici, která vám zaručuje přijetí, a chcete také na tuto školu nastoupit. 

Nemá smysl podávat odvolání proti nepříjetí na naší škole, a tak to prosím nedělejte! Když nám ale pošlete e-mail, že budete přijati na jinou školu, moc nám to pomůže a děkujeme za to!

5. Na výsledkové listině není Vaše registrační číslo v seznamu přijatých a stejně to dopadlo i na druhé škole.

Můžete zkusit podat odvolání proti nepřijetí, a to nejlépe na obě školy. Nezapomeňte ale, že odvolání je možné podat až poté, co si zákonní zástupci vyzvednou nebo poštou obdrží rozhodnutí o nepřijetí!

! Pozor - v případě, že budete požadovat vrácení zápisového lístku u kterékoliv školy, toto smíte učinit pouze jednou a jen tehdy, pokud předložíte nové rozhodnutí o přijetí.

Ve čtvrtek 20. května 2021 od 10 do 14 hodin mohou dle §38 Správního řádu č. 500/2004 Sb. zákonní zástupci uchazečů využít možnosti nahlédnout do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí. Upozorňujeme, že seznam přijatých uchazečů v tuto dobu k dispozici ještě nebude. K nahlédnutí ve spisu bude pouze tato dokumentace: pozvánka od CERMAT, pozvánka od našeho gymnázia a vyplněné (neopravené!) záznamové archy ze dne konání JPZ. Opravené testy zasílá CERMAT se zpožděním, se kterým budou vloženy do spisu.

 Anna Kohoutová

V Třeboni dne 17. května 2021

POÚTSTČTSONE
                                          

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň