Gymnázium Třeboň

Postup po zveřejnění výsledků JPZ 2023

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek jsme zveřejnili na webových stránkách školy a ve vývěsní skříňce před budovou pro čtyřleté i osmileté studium v pátek 28. dubna 2023 ve 14:45 hodin.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečů nezasílají. 

Všichni nepřijatí uchazeči rozhodnutí obdrží poštou v doporučené obálce, bez tohoto dokumentu nemohou podat odvolání proti nepřijetí (= nemají se proti čemu odvolat). Pokud chcete podat odvolání, můžete proces urychlit tak, že si zákonní zástupci osobně vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí v kanceláři školy v úterý 2. 5. 2023 od 10:00 do 14:00 a spolu s ním pak mají možnost podat odvolání proti nepřijetí (to si předem připraví a na místě doplní chybějící údaje - číslo jednací a datum rozhodnutí). Možnost osobního vyzvednutí rozhodnutí platí samozřejmě i pro ty, kteří se proti němu odvolávat nechtějí (ušetří sobě čas a nám peníze za poštovné). Po tomto čase odešleme všechna rozhodnutí o nepřijetí poštou. Odvolání je nutné podat ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení/vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li odvolání posledního dne lhůty svěřeno držiteli poštovní licence.

Připomínáme význam odevzdání zápisového lístku. Pro uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Pokud uchazeč neodevzdá v této lhůtě zápisový lístek, bude jeho místo postoupeno uchazeči, který nebyl ke vzdělávání přijat (v pořadí podle výsledkové listiny přijímacího řízení) a podal odvolání proti nepřijetí.

Rekapitulace možných scénářů dalšího vývoje:

1. Na výsledkové listině je vaše registrační číslo v seznamu přijatých a chcete k nám skutečně nastoupit. 

Gratulujeme, další postup je jednoduchý. Od úterý 2. května 2023 můžete v kanceláři gymnázia odevzdávat tzv. zápisový lístek (vyzvednete si jej na Vaší základní škole). Zápisový lístek musíte odevzdat do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení (nejdéle do 16. května 2023) 

2. Na výsledkové listině je sice vaše registrační číslo mezi přijatými, ale vzhledem k tomu, že budete přijati na jinou školu, na naše gymnázium nenastoupíte. 

Protože na místo, které je zatím vyhrazeno pro vás, čekají v pořadí další uchazeči, zašlete nám co nejdříve e-mail na adresu gymnaz@gymtrebon.cz s informací o tom, že k nám nenastoupíte. Děkujeme!

3. Na výsledkové listině není vaše registrační číslo v seznamu přijatých, ale stále máte zájem u nás studovat. Na jiné škole jste se ve výsledném pořadí umístili na pozici, která vám zaručuje přijetí.

Podejte u nás odvolání proti nepřijetí. Odvolání je možné podat až po tom, co poštou dostanete rozhodnutí o nepřijetí (popř. po tom, co si jej v úterý 2. 5. 2023 od 10:00 do 14:00 vyzvednete osobně) - dříve jej přijmout nemůžeme (= nemáte se totiž proti čemu odvolávat). 

Doručte škole, která Vám garantuje přijetí, zápisový lístek. Informujte ji, že budete čekat na výsledek odvolání proti nepřijetí na naší škole. Ušetříte tím hodně práce a starostí té druhé škole.

V případě, že vašemu odvolání proti nepřijetí u nás ve škole bude vyhověno a vy stále budete mít zájem zde studovat, vyzvednete si zápisový lístek ze školy, kde jste byli původně přijati a přinesete ho k nám (k tomu je nutné předložit naše nové rozhodnutí o přijetí).

Odvolání je nutné podat ředitelce školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení/vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

ŘŠ má možnost vydat nové rozhodnutí pouze za předpokladu, že existuje volné místo (= některý z přijatých uchazečů neodevzdal zápisový lístek) a zároveň uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z kapacitních důvodů.

ŘŠ se při vydávání nového rozhodnutí bude řídit pořadím uchazečů dle výsledku přijímacího řízení.

4. Na výsledkové listině není Vaše registrační číslo v seznamu přijatých. Na jiné škole jste se ve výsledném pořadí umístili na pozici, která vám zaručuje přijetí, a chcete také na tuto školu nastoupit. 

Nemá smysl podávat odvolání proti nepříjetí na naší škole, a tak to prosím nedělejte! Když nám ale pošlete e-mail, že budete přijati na jinou školu, moc nám to pomůže a děkujeme za to!

5. Na výsledkové listině není Vaše registrační číslo v seznamu přijatých a stejně to dopadlo i na druhé škole.

Můžete zkusit podat odvolání proti nepřijetí, a to nejlépe na obě školy. Nezapomeňte ale, že odvolání je možné podat až poté, co si zákonní zástupci vyzvednou nebo poštou obdrží rozhodnutí o nepřijetí!

! Pozor - v případě, že budete požadovat vrácení zápisového lístku u kterékoliv školy, toto smíte učinit pouze jednou a jen tehdy, pokud předložíte nové rozhodnutí o přijetí.

Ve čtvrtek 27. dubna 2023 od 10 do 14 hodin mohli dle §38 Správního řádu č. 500/2004 Sb. zákonní zástupci uchazečů využít možnosti nahlédnout do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí. Upozornili jsme je, že seznam přijatých uchazečů v tuto dobu k dispozici ještě nebude. K nahlédnutí ve spisu byla pouze tato dokumentace: pozvánka k JPZ od našeho gymnázia, doručenka o převzetí pozvánky ke studiu a vyplněné (neopravené!) záznamové archy ze dne konání JPZ. Opravené testy zasílá CERMAT se zpožděním, se kterým budou vloženy do spisu.

 Anna Koktavá

V Třeboni dne 28. dubna 2023

 

Přijímací řízení

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout