Gymnázium Třeboň

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce je doplňkem výuky předmětu anglický jazyk v osmiletém i čtyřletém cyklu gymnázia. Učivo rozšiřuje především o sémanticko-funkční prvky (slovní zásobu a frazeologii) ve vztahu ke konkrétním komunikačním situacím. Důraz je kladen zejména na integraci řečových dovedností v samostatném ústním projevu žáků (dialog i monolog). Ten zahrnuje i zdokonalování výslovnosti žáků se zdůrazněním suprasegmentálních jevů (přízvuk, důraz, melodie, rytmus). Při navozování komunikativních situací se dbá o maximální autentičnost komunikace, její situační zakotvenost a kontextualizaci. Podmínkou autentické komunikace je adekvátní používání jazyka ve vztahu k reálným situacím praxe a zvyklostem daného sociokulturního prostředí. Žáci se učí vyjadřovat i vlastní zkušenosti, postoje a citové vztahy, čímž vzrůstá autonomie jejich projevu. Východiskem pro ústní komunikaci jsou také poslech a četba. Jazykové dovednosti jsou rozvíjeny v následujících tematických okruzích a oblastech: veřejná, pracovní, vzdělávací, osobní, osobnostní a společenská. Součástí tematických okruhů a oblastí jsou vždy také reálie anglicky mluvících zemí, včetně jejich srovnání s informacemi o České republice. Pozornost se věnuje také aktuálnímu dění v daných zemích, jejich vzájemným vztahům, kulturnímu bohatství a tradicím, národním zálibám a odlišnostem. Konverzaci v anglickém jazyce zajišťuje z poloviny britský rodilý mluvčí Peter Dunn.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout