Gymnázium Třeboň

Otevřený seminář ze zeměpisu

1. Úvodní přednáška

V úvodní přednášce získají účastníci pilotáže vhled do základních tezí ohledně dynamiky povodní v krajině, které budou ověřovat při následné práci s modelem.  Tyto teze se týkají vlivu stavu krajiny a zejména vodních toků (míra regulace koryt) na průběh, rychlost a dynamiku povodňových vln. Obrazový materiál přednášky pracuje zejména s příkladem povodně z června 2013 a zobrazuje průběh povodně v různých lokalitách, včetně Lužnice, která byla použita jako předloha pro tvorbu modelu.  

   

2. Seznámení s modelem říční nivy: vstupní přednáška

Účastníci pilotáže se seznámí s důvody, proč model vznikl, jak je zhotoven, jak funguje a jak se obsluhuje. Budou představeny obě části modelu: přírodě blízká niva s neregulovaným korytem a transformovaná niva s upraveným korytem.

3. Seznámení s obsluhou modelu

Účastníci se nejprve rozdělí do dvou skupin. V rámci rozdělených skupin si účastníci vyzkoušejí obsluhu modelu, tedy zejména regulaci průtoku v soustavě.

4. Úlohy pro práci s modelem

Úlohy budou prováděny ve dvou skupinách, každá pracuje s jednou částí modelu. Během řešení se zaznamenávají výsledky, které se po skončení úloh porovnají a prodiskutují. Po provedení dvou úloh se skupiny vystřídají.  Budeme řešit úlohy: 

             Měření délky trasy koryta vodního toku a rychlosti doběhu vody v korytě 

             Měření objemu vody v korytě

             Stanovení průtoku, kdy dochází k vybřežení koryta

             Stanovení objemu rozlivu a jeho poměru k objemu povodňové vlny

 

5. Shrnutí výsledků úloh a závěrečná diskus

 

 

 

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout