Gymnázium Třeboň

Závěrečné práce - důležité informace

Známka ze závěrečné práce je dle Školního řádu, kap. V. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků součástí pololetní klasifikace v maturitním ročníku: "V posledním ročníku studia je do klasifikace započtena známka ze závěrečné práce z jednoho předmětu, z něhož bude žák povinně maturovat. O případných výjimkách rozhoduje v odůvodněných případech ředitelka školy. Závěrečnou práci předkládá žák vedoucímu práce v termínu stanoveném ředitelkou školy."

Důležité informace:

 • nejpozději v průběhu druhého pololetí předmaturitního ročníku si každý žák vybere předmět a vedoucího své závěrečné práce, se kterým začne konzultovat téma práce, popř. na ní začne pracovat
 • příslušný třídní učitel maturitního ročníku má k dispozici jmenovitý arch, do kterého žák vpíše téma své závěrečné práce, které je následně potvrzeno podpisem vedoucího práce - téma je tím závazně stanoveno
 • změnu tématu je možno učinit jen ze závažných důvodů na základě žádosti ŘŠ s podporou vedoucího práce
 • definitivní seznam všech témat závěrečných prací předají třídní učitelé ředitelce školy nejpozději do konce září příslušného školního roku, ve kterém žáci maturují
 • žáci jsou povinni předkládat průběžný stav svých prací v rámci pravidelných konzultací s vedoucím práce
 • žáci jsou povinni využívat pro tvorbu svých prací níže přiložený Manuál s pokyny a Šablonu s nadefinovanými styly
 • pro žáky maturitních ročníků je organizován praktický dvouhodinový seminář o tvorbě závěrečných prací na začátku školního roku
 • žáci se seznámí s kritérii hodnocení závěrečné práce
 • z vážných a opodstatněných důvodů je možné prodloužit termín odevzdání závěrečné práce předložením žádosti k rukám ŘŠ - součástí žádosti bude doporučení vedoucího práce
 • práci hodnotí vedoucí práce dle platných kritérií, jeho hodnocení je podpořeno a odsouhlaseno předsedou nebo členem příslušné předmětové komise
 • v případě, že je závěrečná práce hodnocena jako nedostatečná, podá žák žádost o termín opravné zkoušky z předmětu Závěrečná práce

V souborech ke stažení naleznete materiály potřebné pro tvorbu závěrečných či seminárních prací podle zásad platných od školního roku 2015/2016. Jedná se o:

 • Manuál s pokyny pro zvládnutí formální stránky
 • Šablonu s nadefinovanými styly pro vlastní práci
 • Kritéria hodnocení závěrečné práce
 • Příklad prezentace přednášené vždy v září příslušného školního roku oběma maturitním třídám

 

Anna Koktavá, ředitelka školy

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout