Gymnázium Třeboň

Závěrečné práce - důležité informace

Známka ze závěrečné práce je dle Školního řádu pro školní rok 2024/2025, kap. V. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků součástí pololetní klasifikace v maturitním ročníku: "V posledním ročníku studia je do klasifikace započtena známka ze závěrečné práce, kterou žák vypracuje z libovolného předmětu aktuálního učebního plánu. Závěrečnou práci předkládá žák vedoucímu práce v termínu stanoveném ředitelkou školy." 

Důležité informace:

 • Źáci mají v maturitním ročníku o 5 hodin týdně v rozvrhu méně než v roce předchozím právě z důvodu dostatku času na pečlivou přípravu a realizaci závěrečné práce.
 • Ideálně v průběhu druhého pololetí předmaturitního ročníku si každý žák vybere předmět a vedoucího své závěrečné práce, se kterým začne konzultovat její téma, popř. na ní začne pracovat. Do konce září příslušného školního roku, v němž bude žák maturovat, musí mít po dohodě s vybraným vedoucím stanoven předmět a téma závěrečné práce. V opačném případě mu budou vedoucí, předmět a téma přiděleny ředitelkou školy.
 • Změnu stanoveného tématu je možno učinit jen ze závažných důvodů na základě žádosti adresované ředitelce školy, kterou podpoří vedoucí práce.
 • Žákům se důrazně doporučuje předkládat průběžný stav svých prací v rámci pravidelných konzultací s vedoucím práce (pravidla konzultování stanovuje vedoucí práce na začátku spolupráce).
 • Žáci jsou povinni využívat pro tvorbu svých prací aktuální Příručku pro tvorbu závěrečných prací (viz níže).
 • Pro žáky maturitních ročníků je organizován praktický dvouhodinový seminář o tvorbě závěrečných prací na začátku školního roku.
 • Žáci se seznámí s kritérii hodnocení závěrečné práce.
 • Všichni žáci odevzdají práci vedoucímu práce v elektronické podobě (pokud to charakter práce umožňuje), na vyžádání i v podobě listinné.
 • Z vážných a opodstatněných důvodů je možné prodloužit termín odevzdání závěrečné práce předložením žádosti adresované ředitelce školy. Součástí žádosti musí být doporučení vedoucího práce. V případě jasně neodůvodněného a neschváleného prodloužení termínu, jehož důsledkem bude včasné neodevzdání závěrečné práce, bude tato hodnocena nedostatečně.
 • V případě, že je závěrečná práce hodnocena jako nedostatečná, podá žák žádost o termín opravné zkoušky z předmětu Závěrečná práce.
 • Žák obdrží písemné hodnocení ZP nejpozději týden před ukončením klasifikačního období v příslušném pololetí.

V souborech ke stažení naleznete materiály potřebné pro tvorbu závěrečných prací (nejpozději 1. září 2024):

 • Příručka pro tvorbu závěrečných prací
 • Kritéria hodnocení závěrečné práce
 • Příklad prezentace přednášené vždy v září příslušného školního roku oběma maturitním třídám

Anna Koktavá, ředitelka školy

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout