Gymnázium Třeboň

Pravidla klasifikace

Vyučující: Ivana Kubínová, Vojtěch Ouška, Miroslava Tomanová, Michaela Bártová

V rámci své výuky používáme bodový systém hodnocení. Podmínkou klasifikace v 1. pololetí v kvintě a 1. ročníku je odevzdání závěrečné práce ve správném formátu.

Hodnotící stupnice

Základ pro výpočet procentuální úspěšnosti tvoří součet bodů získaných za ústní zkoušení, testy a další povinné výstupy, k nimž je možné získat případné bonusové body za další aktivity.
Získané body budou převedeny na známky podle následující stupnice:
100-85 % bodů - výborně
84-70 % - chvalitebně
69-50 % - dobře
49-28 % - dostatečně
27-0 % - nedostatečně
V hraničních případech rozhodujeme na základě aktivity v hodině a přístupu k výuce.

Testy

Testy ohlašujeme předem s cca  týdením předstihem. Pokud nebude žák v době psaní testu přítomen, musí si domluvit náhradní termín jeho napsání. Výjimky (např. dlouhodobé onemocnění a následná nemožnost dopsání do termínu uzavření klasifikace) budou řešeny adekvátním upravením bodového základu.

Bodové ohodnocení

Ústní zkoušení - 10 bodů (1x za pololetí) - povinné

Průběžný test - podle jednotlivých testů, cca. 10 bodů, absolvování min. 80 % písemných testů zadaných během pololetí - povinné

Při klasifikaci se podpůrně přihlíží k aktivitě studenta při hodinách

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout