Gymnázium Třeboň

Stanovy SPGT

 

Stanovy Studentského parlamentu Gymnázia Třeboň

 

Preambule

 

Studentský parlament představuje neziskový školní orgán, jehož cílem je zkvalitňování komunikace mezi vedením školy a studenty a hájení zájmu studentů. Od členů Studentského parlamentu se očekává, že budou hájit zájmy své třídy a přispívat k co nejlepšímu chodu našeho gymnázia.

 

ČLÁNEK I.

Základní ustanovení

 

1. Studentský parlament Gymnázia Třeboň (dále jen „SPGT“) je tvořen pouze studenty Gymnázia, Třeboň, Na Sadech 308. Členství zaniká ukončením nebo přerušením studia.

2. Členové SPGT zastupují své třídy dle ČLÁNKU II.

3. Členství v SPGT je pro všechny jeho členy dobrovolné.

 

 

  

 

ČLÁNEK II.

Členové SPGT

 

1. SPGT je tvořen zástupci tříd, předsedou, místopředsedou (viz. ČLÁNEK III. Vedení SPGT), administrátorem, popř. pak čestným předsedou.

2. Zástupci tříd jsou voleni jednotlivými třídami školy, dle zvyklostí třídy.

3. Z každé třídy musí být minimálně jeden, maximálně pak dva zástupci.

4. Zástupce třídy hájí její zájmy a je povinen seznamovat třídu s výsledky jednání.

5. Zástupce třídy se zavazuje navštěvovat zasedání SPGT.

6. V případě, že se zástupce nemůže zúčastnit jednání, může své hlasovací právo předat na danou dobu jím pověřené osobě, přičemž tak učiní:

          a) slovním delegováním svého zástupce přede všemi přítomnými na zasedání SPGT

          b) sepsáním plné moci v platném znění

7. Pokud má zástupce třídy v době jednání školní akci, je z účasti na jednání omluven.

8. Předseda řídí zasedání SPGT.

9. Předseda má právo vykázat z jednání osobu, která jakýmkoli způsobem narušuje jeho průběh.

10. Předseda má právo vyloučit zástupce třídy ze SPGT za hrubé přestupky proti Školnímu řádu, zákonům České republiky, etiketě a za neplnění zadaných povinností.

11. Každý člen SPGT má jeden hlas.

ČLÁNEK III.

Vedení SPGT

 

1. Vedení SPGT tvoří předseda Studentského parlamentu Gymnázia Třeboň (dále jen „předseda“) a místopředseda Studentského parlamentu Gymnázia Třeboň (dále jen „místopředseda“).

2. Členové Vedení jsou voleni členy SPGT na jednoleté období, maximálně však do ukončení jejich studia na škole.

3. Předseda řídí jednání SPGT a zajišťuje komunikaci mezi vedením školy a SPGT.

4. Místopředseda pomáhá předsedovi a zároveň se řídí jeho pokyny, v případě nepřítomnosti předsedy funguje jako jeho zástupce.

5. Zástupci tříd mohou odvolat členy Vedení SPGT veřejným hlasováním. Toto hlasování smí proběhnout pouze za přítomnosti nejméně dvou třetin všech zástupců tříd. Předseda nebo místopředseda je odvolán, pokud bude pro jeho odvolání hlasovat většina přítomných zástupců.

6. V případě odvolání následuje hlasování o termínu nových voleb.

7. Člen Vedení SPGT má právo kdykoli odstoupit ze své funkce, je ale povinen v ní setrvat, dokud nebude zvolen člen nový. Stejný případ platí i u odvolaného člena Vedení SPGT.

8. Vedení SPGT nemá právo jakýmkoli způsobem ovlivňovat hlasy členů SPGT.

9. Předseda SPGT:

          a) musí být zvoleným zástupcem své třídy.

          b) zaujímá nejvyšší funkci v SPGT.

          c) má stejné hlasovací právo jako ostatní členové,

          d) v případě rovnosti hlasování, rozhodne o výsledku hlasování svým hlasem.

          e) má za úkol snažit se o bezchybné fungování SPGT

10.  Místopředseda

          a) pomáhá předsedovi

          b) přecházejí na něj všechna práva a povinnosti předsedy v případě předsedovy nepřítomnosti na zasedání SPGT.

 

ČLÁNEK IV.

Volba Vedení SPGT

 

1. SPGT musí informovat o vypsání voleb nových kandidátů na post člena Vedení SPGT nejméně týden před jejich termínem prostřednictvím nástěnky SPGT a facebookové skupiny SPGT.

2. Člen Vedení SPGT je volen zástupci tříd v tajném hlasování, za přítomnosti alespoň dvou třetin všech zástupců. Předseda nebo místopředseda bude zvolen, pokud bude v jeho prospěch nadpoloviční většina hlasů všech přítomných.

3. Nový člen Vedení SPGT nastupuje do funkce okamžitě, pokud se hlasováním, pořádaným před jeho volbou, nestanoví jinak.

 

Článek V.

Další funkce SPGT

 

1.      Administrátor je, s jeho souhlasem, určen vedením SPGT.

2.      Mezi povinnosti administrátora patří:

a)      sepisovat zápis ze zasedání SPGT

b)      připravovat dokumenty na jednání SPGT

3.   Čestný předseda SPGT je volen zástupci tříd v otevřeném hlasování, za přítomnosti alespoň dvou třetin všech zástupců. Čestný předseda bude zvolen, pokud bude v jeho prospěch nadpoloviční většina hlasů všech přítomných.

4.   Čestným předsedou se může stát člen nebo bývalý člen SPGT, který byl alespoň po dobu půl roku předsedou SPGT.

5.   Čestný předseda netvoří Vedení SPGT, avšak zaujímá přední poradní místo.

6.   Čestný předseda:

a)      má právo na přednostní udělení slova

b)      slouží jako poradce Vedení SPGT

c)      vykonává dohled na Vedením SPGT

d)      může navrhnout svolání schůze SPGT

7. V případě potřeby může SPGT zřídit další funkce v souladu se stanovami SPGT.

 

 

 

ČLÁNEK VI.

Jednání SPGT

 

1. Jednání SPGT probíhá alespoň jednou měsíčně po dobu školního roku ve stanovený čas a na stanoveném místě, které určí předseda SPGT.

2. V případě změny jsou členové Vedení SPGT povinni oznámit tuto skutečnost prostřednictvím nástěnky SPGT či facebookové skupiny a to nejpozději den před plánovaným zasedáním.

3. Jednání SPGT jsou veřejná. Ale v případě narušování průběhu jednání budou rušící osoby vykázány.

4. SPGT má právo na své jednání pozvat členy profesorského sboru, vedení a jiné osoby. V případě osob, které nestudují nebo nepracují na naší škole, je o jejich návštěvě informováno ještě vedení školy.

5. SPGT projednává návrhy podané studenty, profesorským sborem a vedením školy.

6. Pokud není před hlasováním stanoveno jinak, rozhoduje většinový výsledek. V případě výsledku nerozhodného má rozhodující hlas předseda.

7. Rozhodnutí SPGT probíhá formou hlasování. Rozhoduje hlas většiny. Hlasování se může zúčastnit každý člen SPGT, přičemž má 1 hlas.

 

ČLÁNEK VI.

Závěrečná část

 

1. Členové SPGT se zavazují dodržovat tyto stanovy.

2. Na konci každého zasedání SPGT sepíše administrátor SPGT závěrečnou zprávu, s níž je SPGT obeznámen. Kopii zprávy předá SPGT vedení školy a současně ji umístí na nástěnce SPGT.

3. Tato ustanovení vstupují v platnost dnem jejich schválení prostřednictvím SPGT.

 

Tato Základní ustanovení SPGT schválili jeho členové dne 4. června 2019

 

Podpisy schvalujících členů SPGT:

Po konečném schválení byla originální tištěná verze stanov všemi přítomnými zástupci tříd podepsána a tento dokument je archivován u předsedy SPGT.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout