Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

Pozvánka k přijímacím zkouškám se všemi podrobnými informacemi byla všem uchazečům, kteří měli naši školu jako první v pořadí, odeslána. Uchazeči, kteří měli naši školu jako druhou v pořadí, obdrží doporučeným dopisem kritéria pro přijetí a dopis s registračním číslem a informacemi o možnostech nového rozhodnutí.

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat pro každý obor v jediném termínu:

čtyřleté studium   

  • pondělí 8. června 2020

  osmileté studium

  •  úterý 9. června 2020

Náhradní termín pro oba obory:

  • úterý 23. června 2020

Místo konání JPZ

- na adrese školy, která je uvedena v příhlášce jako první v pořadí

Upozorňujeme, že bez vyplněného a podepsaného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění nebude uchazeč v den přijímacích zkoušek vpuštěn do budovy.

Změny vpřijímacím řízení ve školním roce 2019/2020 (podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020 a podle vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020):

Průběh přijímacích zkoušek

uchazeč koná zkoušku pouze v jednom termínu = 1. termín uvedený na přihlášce ke studiu (střední škola uvedená vpřihlášce na prvním místě)

uchazeč bude mít delší čas na vypracování testových zadání:

Český jazyk celkem 70 minut na vypracování testových otázek

Matematika celkem 85 minut na vypracování testových otázek

kritéria přijímacího řízení jsou zachována tak, jak byla vyhlášena vlednu 2020 (viz přílohy dole)

výsledky přijímacích zkoušek sdělí Centrum střední škole do 15. 6. pro uchazeče o čtyřleté studium, do 16. 6. pro uchazeče o šestileté a osmileté studium

celkové výsledky přijímacího řízení zveřejníme dálkovým přístupem a ve vývěsní skříňce před budovou nejpozději do:

16. 6. pro uchazeče o čtyřleté studium

17. 6. pro uchazeče o šestileté a osmileté studium

uchazečům nepřijatým ke vzdělávání odešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí ke studiu a poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí

• další podrobnosti o organizaci přijímacího řízení v příloze (včetně informací MŠMT o možnostech podpůrných opatření, které respektujeme a budeme realizovat)

Odevzdání zápisového lístku

je zkrácena lhůta pro odevzdání zápisového lístku na 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení

uchazeči o čtyřleté studium odevzdají zápisový lístek do 23. 6.

uchazeči o šestileté nebo osmileté studium odevzdají zápisový lístek do 24. 6.

pokud uchazeč neodevzdá v této lhůtě zápisový lístek, bude jeho místo postoupeno uchazeči, který nebyl ke vzdělávání přijat (v pořadí podle výsledkové listiny přijímacího řízení)

Podání žádosti o nové rozhodnutí (místo v minulosti uplatňovaného odvolání)

uchazeči, kteří nebyli přijati ke studiu, mají možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101,písmenob,zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

žádost je nutné podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

ŘŠ má možnost vydání nového rozhodnutí za předpokladu, že:

1. existuje volné místo (= některý zpřijatých uchazečů neodevzdal zápisový lístek)

2. uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů

vzor žádosti bude na našich webových stránkách, navíc bude přiložen v dopise u rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

----------------------------------------------------------------------------------

Zákonní zástupci uchazečů budou mít možnost podle §38 správního řádu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí nahlédnout do spisu uchazeče. Seznam přijatých uchazečů v tuto dobu k dispozici ještě NEBUDE. Přesný termín bude zveřejněn, jakmile budeme vědět termín dodání výsledků testů od CERMAT.

Zveřejnění výsledků - viz příloha Podrobnosti...

Další podrobné informace zde.

Anna Kohoutová

V Třeboni dne 7. května 2020

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

3. 6. 2020 didaktický test Matematika+

Maturitní didaktický test

15. - 18. 6. 2020 Ústní maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň