Gymnázium Třeboň

PROJEKT STUDENTSKÁ AGORA

 Studentská Agora

(agora, původem z řečtiny, označení pro lidové shromáždění) je debatní projekt zaměřený na studenty středních škol. Jeho součástí je studentská debatní soutěž. Projekt se snaží zlepšit debatní prostředí v ČR a prosadit debatování jako běžnou výukovou metodu na středních školách. Ve školním roce 2012/2013 se  projekt Studentská Agora zaměří na diskusi ohledně důležitých otázek a témat v rámci EU a české společnosti a zároveň blízká mladým lidem, jako jsou např. problémy globalizace, evropské integrace a měnové unie, životního prostředí, evropských hodnot, stárnutí populace,  studijního prostředí aj.

 

Přínosy projektu

Studenti se naučí základním pravidlům kultivované diskuse, vyhledávat a kriticky hodnotit informace, vytvářet a používat různé druhy argumentů, aktivně naslouchat, pohotově reagovat na partnera v dialogu, pohlížet na kontroverzní témata z více úhlů, vyzkouší si mluvit před publikem, spolupracovat v týmu vrstevníků, zažít výhru i prohru v debatní soutěži, diskutovat s politiky a úředníky, zároveň by je měl projekt motivovat k zájmu o aktuální společensko-politická témata a probouzet k občanské participaci.

 
Témata projektu

Diskusní témata jsou v rámci Studentské Agory formulována do tvrzení, u nichž je možné hájit pro i proti. Žáci se musí připravit na obě strany argumentace, protože si teprve před samotnou debatou vylosují, který postoj budou hájit. Jsou tak vedeni k prozkoumání tématu z mnoha úhlů pohledu a k pochopení hodnot, které mobilizují zastánci jednotlivých pohledů. Seznam tvrzení je průběžně aktualizován a neatraktivní témata jsou nahrazována aktuálními a kontroverzními tvrzeními.

 

Příklady diskutovaných tvrzení

Rozvoj občanské společnosti a upevnění zastupitelské demokraci
  • Věková hranice pro účast ve volbách do obecních zastupitelstev – aktivní volební právo - by měla být snížena na 16 let.
  •  Na kandidátních listinách pro volby do Poslanecké sněmovny by mělo být povinně 25% žen.
 
Aktivace hodnot, sociální odpovědnost a politická a společenská diskuze.

Základní školy praktické (bývalé zvláštní školy) by měly být zrušeny

Dělnická strana sociální spravedlnosti by měla být zrušena.

 
 
 
Obsah projektu
Projekt je vázán na školní rok a skládá se ze dvou části. V první části probíhají interaktivní semináře pro studenty na středních školách, v druhé části, zpravidla na jaře, se koná samotná debatní soutěž, do které se zapojí studenti vybraní do debatních týmů a reprezentující školy na krajských a celorepublikovém kole soutěže. Důležitým předpokladem soutěže je dobrovolnost účasti.
V Jihočeském kraji se projekt uskutečnil poprvé v minulém roce. Vzbudil veliký zájem mezi středními školami a zároveň žáci v těchto krajích předvedli vynikající debatní výkony.
 
Semináře na jednotlivých školách

V každé škole proběhne seminář, kterého se zúčastní ideálně 20  studentů. Seminář je veden dvěma odbornými lektory. Studenti se díky strukturované podobě semináře postavené na přímé zkušenosti dozví mnohé o volbě správných argumentů, využívání relevantních informací, způsobech vlastní prezentace, ale také o nutnosti nahlížet na problém z více stran. Seminář trvá dvě vyučovací hodiny a je rozdělen do 3 bloků. Po krátkém uvedení následuje debata studentů na vybrané téma. Tato debata je potom studenty samotnými vyhodnocena. Diskutující tak získají zpětnou vazbu o kvalitě své argumentace a úrovni prezentace. Následuje prezentace debatních technik a aktivita zaměřená na práci s informacemi a argumenty pro a proti debatovanému tvrzení. V závěru se studenti dozvědí podrobnosti o soutěži a účasti v ní.

 
Výše zmiňovaný seminář se na našem gymnáziu uskutečnil 14. února 2013 za účasti 19 studentů z různých ročníků.
 

Nejlepších 10 studentů (+2 náhradníci) školní koordinátor zařadí do „reprezentačního“ soutěžního týmu.

 

Druhou fázi projektu tvoří jednotlivá krajská kola a finálové kolo debatní soutěže. V poslední fázi projektu, tedy ve finále soutěže, se utkávají vítězové z krajských kol. Z těch postoupí čtyři týmy, ve finále se tak setká cca 50 studentů.

 

Soutěžní kola jsou uspořádána tak, aby byla pro studenty i diváky zábavná. Na krajská kola jsou zváni hosté - politici a odborníci, kteří se vyjadřují k tématům debat a studenti tak mají možnost získat určitou reflexi vlastních názorů.

 

Krajské kolo Studentské Agory se uskuteční 4. dubna 2013 v budově JU v Českých Budějovicích.

  

Bližší informace o projektu naleznete na http://www.agora-ce.cz/studentska-agora/.

Zdeněk Kučera

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout