Gymnázium Třeboň

Cíle předmětu

Hudební výchova vede žáka k všestrannému porozumění hudebnímu umění, k jeho aktivnímu vnímání. Hlavními doménami tohoto oboru jsou vzájemné propojené roviny vnímání, a to produkce, recepce a reflexe. Díky nim má žák možnost projevovat se v individuálních i skupinových aktivitách, seznamují se s různými funkcemi hudby, hodnotami a normami v umění, snaží se porozumět sdělení přenášená hudebním jazykem, je schopen vlastních hodnocení hudby. Hudební činnosti rozvíjejí celkovou osobnost žáka, především vedou k rozvoji jeho hudebnosti – jeho hudebních schopností , jež se následně projevují individuálními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.
Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při které se pokračuje v kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem instrumentálních činností je využití individuálních dovedností žáků ve hře na hudební nástroje, jejich využití při hudební reprodukci i produkci.
Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest.
Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách. Učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout