Gymnázium Třeboň

Chemie na gymnáziu

Cílem tohoto přírodovědného předmětu je, aby žáci získali hlubší představu o molekulové stavbě látek a základních chemických a biochemických dějích.Důraz je kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými obory a ochranu životního prostředí. Žáci jsou vedeni k tomu, aby rozuměli základním chemickým dějům probíhajícím v přírodě nebo využívaným v každodenním životě či průmyslu, zvládli základní chemické výpočty, aplikovali své znalostiv laboratorních cvičeních a zároveň účinně spolupracovali ve skupině.

Pro výuku je  dispozici odborná učebna vybavená moderní didaktickou technikou a chemická laboratoř. Náplň laboratorních cvičení je volena v souladu s předpisy bezpečnosti práce.

Na předmět navazuje ve 3. a VII. ročníku přírodovědný seminář (PŘS) a ve 4. a VIII. ročníku seminář a cvičení z chemie (SCH). Maturitní zkoušku lze skládat v rámci profilové části.

Žákům pomáháme nad rámec výuky s přípravou na oborové soutěže, jako je např. Chemická olympiáda či online kurz Talnet. Výuku se snažíme doplňovat odbornými exkurzemi, kde využíváme nabídek různých vědeckých pracovišť či přírodovědeckých fakult.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout