Gymnázium Třeboň

Charakteristika předmětu

Občanská výchova

Charakteristika předmětu

Předmět občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali historii vývoje společnosti s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí sounáležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována. Důležitou součástí vzdělávání v dané oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot.
 

 Časové a organizační vymezení (vyučující ve školním roce 2020/2021)

 • I. –   1 hodiny týdně      (Mgr. L. Mylerová)
 • II. –  1 hodina týdně     (Mgr. J. Oušková)
 • III. – 1 hodina týdně     (Mgr. J. Oušková)
 • IV. – 2 hodiny týdně      (Mgr. L. Mylerová)

Základy společenských věd

Charakteristika předmětu

Ve výuce základů společenských věd žáci získávají prohloubené znalosti v oblasti společenské skutečnosti. Předmět přispívá k utváření historického vědomí, k uchování kontinuity tradičních hodnot naší společnosti a k občanskému vzdělávání mládeže. Posiluje respekt k základním principům demokracie a připravuje žáky na odpovědný občanský život v demokratické společnosti v souladu s principy udržitelného rozvoje.

 Časové a organizační vymezení (vyučující ve školním roce 2020/2021)

 • V.    1 hodina týdně (Mgr. M. Benedová)  1. - 1 hodina týdně (Mgr. M. Benedová)
 • VI.   2 hodiny týdně (Mgr. Z. Kučera)  2. - 2 hodiny týdně  (Mgr. Z. Kučera)
 • VII.  2 hodiny týdně (Mgr. Z. Kučera)  3. - 2 hodiny týdně  (Mgr. Z. Kučera)
 • VIII. 2 hodiny týdně (Mgr. Z. Kučera)  4. - 2 hodiny týdně  (Mgr. Z. Kučera)

Seminář ze základů společenských věd (SZV)

Časové a organizační vymezení

Předmět je vyučován ve 3.r., 4.r., septimě a oktávě vyššího gymnázia podle učebního plánu (rozšířené učivo z oblasti politologie, psychologie, sociologie, filozofie, etiky a religionistiky). Řada témat je úzce propojena s místním regionem. Nedílnou součástí výuky jsou specializované besedy či přednášky s osobnostmi společenského i kulturního života.

 

 • 3. –     2 hodiny týdně
 • VII. –   2 hodiny týdně
 • 4. –     3 hodiny týdně
 • VIII. –  3 hodiny týdně

Vyučující SZV ve školním roce 2020/ 2021 : Mgr. Zdeněk Kučera

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout