Gymnázium Třeboň

Časové a organizační vymezení

Časová dotace pro předmět anglický jazyk je ve všech ročnících gymnázia tři hodiny týdně, s výjimkou primy, kde jsou čtyři hodiny týdně. Žáci zařazení v primě do skupiny AJ2 mají jednu hodinu navíc v rámci předmětu cvičení z anglického jazyka, žáci ve skupině AJ1 mají paralelně jednu hodinu v předmětu aktivity v anglickém jazyce. Od sexty, resp. 2. ročníku doplňuje výuku angličtiny také konverzace v anglickém jazyce, která má dotaci dvě hodiny týdně - z toho jednu hodinu, s výjimkou maturitních ročníků, zajišťuje britský rodilý mluvčí Peter Dunn. Stejně tak vyučuje náš rodilý mluvčí i jednu hodinu týdně v kvartě, kvintě a 1. ročníku..

Výuka anglického jazyka se realizuje ve třídách dělených na dvě skupiny – AJ1 a AJ2. Žáci jsou do skupin rozděleni na základě výsledků v rozřazovacím testu, který připravuje předmětová komise AJ naší školy a píše se během první vyučovací hodiny anglického jazyka v září. Ti žáci, kteří doposud angličtinu nestudovali, jsou automaticky zařazeni do skupiny AJ2. Obě skupiny se v průběhu studia vyrovnají.
Anglický jazyk se vyučuje v kmenových třídách i v jazykové učebně s využitím audiovizuálních nahrávek, interaktivní tabule a dalších médií. Používaná řada učebnic vede žáka na nižším stupni gymnázia od úrovně A1 po úroveň B1, na vyšším stupni pak od B1 (osmileté studium), resp. A2 (čtyřleté studium) k úrovni B2 až C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vedle učebnic jsou využívány i anglicky psané časopisy, noviny a knihy, průběžně vypracovávány projekty, některé dlouhodobého charakteru. Podle aktuálních možností organizuje škola i besedy s rodilými mluvčími, zahraniční zájezdy a výměnné akce.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout