Gymnázium Třeboň

Ročenka města Třeboně za rok 2014

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

 

Ředitelka školy: Mgr. Anna Kohoutová

Kontakt: 384 722 612, gymnaz@gymtrebon.cz

www.gymtrebon.cz

 

Zřizovatelem gymnázia je Jihočeský kraj.

329 žáků, 28 učitelů

 

Význam třeboňského gymnázia jako vzdělanostního centra celého regionu roste. Stále výrazněji se daří využívat výhod, které skýtá umístění školy, stejně jako její kvalitní vybavení a v neposlední řadě vysoce profesionální pedagogický sbor. Využíváme blízkost vědeckých pracovišť pro zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, přítomnost unikátních historických zdrojů pro studium dějepisu a dalších humanitních předmětů, blízkosti hranic a stále se zvyšující dostupnost cestování pro výuku cizích jazyků, jedinečnou okolní biosféru pro rozvoj environmentální výchovy a výuku biologie. Určitě i díky tomuto se výrazně zvýšil počet zájemců o studium na naší škole.

 

I v roce 2014 jsme pro naše žáky připravili celou řadu příležitostí, jak využívat jejich schopnosti, talent a získané vědomosti k maximálnímu studijnímu nasazení. Jsme pyšní na to, jak se dokázali prosadit ve významných předmětových soutěžích v krajských i celostátních kolech, jak úspěšní byli při přijímacích řízeních na vysoké školy. Významnou aktivitou školy byl projekt Nové výzvy pro Třeboňsko, v rámci kterého se podařilo finalizovat několik zajímavých produktů – Sbírku rekreačního šifrování, Inovovanou metodiku výuky fyziky a samozřejmě tradiční časopis GYM, který je stále významnou součástí života školy. Šifrování se ukázalo být zajímavou nabídkou pro volnočasové aktivity, stejně jako vhodnou doplňkovou metodou výuky matematiky. Výraznou obměnou prošel fyzikální areál školy, byla dokončená významná investiční akce - plně elektrifikovaná laboratoř, ve které žáci i v mimoškolním čase pracují na zajímavých samostatných měřeních s moderními čidly, využívají tablety. V rámci projektu pak vznikla rozsáhlá inovovaná metodika výuky fyziky pro všechny třídy. Projektových prostředků jsme využili i na realizaci terénních exkurzí, které se podařilo maximálně propojit s výukou. Tradicí se stávají Svotováclavské exkurze, kdy se všichni žáci a učitelé školy v jeden den rozjedou na všechny světové strany, aby se dle vlastního výběru průřezem všech tříd zúčastnili pečlivě připravených poznávacích exkurzí.

I nadále podporujeme cestování do zahraničí, v loňském školním roce jsme na jaře uspořádali zájezd do Velké Británie, v září pak odjeli naši žáci do Švýcarska. Starší žáci se v září zúčastnili výměnného pobytu v německém Uetersenu. Celý rok jsme na naší škole hostili argentinskou studentku Naylu Jonte, která se účastnila běžné výuky a jejíž přítomnost ve výuce napomohla k dalšímu rozvíjení schopnosti žáků dorozumívat se v jiném než mateřském jazyce.

Jsme pyšní na naši spolupráci s významnými institucemi, především Mikrobiologickým ústavem ČAV, Nadací pro vydru, CHKOT či Českou křesťanskou akademií. Nadále spolupracujeme i s páterem Davidem Henzlem, který je pro nás ztělesněním významu propojení vzdělání s vírou, pokorou a pracovitostí. Naše škola je i nadále školou přidruženou k UNESCO, stali jsme se jednou z velmi aktivních škol, která pořádá řadu zajímavých vzdělávacích akcí pod záštitou České komise pro UNESCO.

I nadále mají žáci možnost využívat smysluplnou nabídku mimoškolních aktivit – důraz klademe na rozvoj a péči o jejich tělesnou schránku. Podařilo se nám zapojit do projektu Zdravý životní styl na kolečkách, žáci mají možnost trénovat pod vedením odborného trenéra jízdu na in-line bruslích, s projektem je spojená i řada užitečných přednášek o zdravém životním stylu. V čase mimo běžnou výuku žáci navštěvují další sportovní kroužky, stejně jako kroužek programování, šachů, společenských strategických her, jazyků, knihovnický kroužek a samozřejmě funguje mnohočetná redakce časopisu GYM, který vychází jako pravidelný dvouměsíčník. Ve škole funguje malý dívčí pěvecký sbor, který nás reprezentuje i na veřejných akcích.

I nadále využíváme služeb vlastní školní psycholožky, která pravidelně otevírá svou poradnu pro jednotlivce, stejně jako pracuje v rámci různých důležitých intervencí s celými třídními kolektivy. Zúčastňuje se i pravidelných adaptačních kurzů, které jsme zorganizovali pro primu, 1. ročník a kvintu v nedalekém Římově.

Pravidelně se také schází studentská rada, která je důležitou součástí chodu školy – dává zajímavé podněty k neustálému zlepšování nejen samotné výuky, ale i dalších aktivit a školních rituálů.

V červnu 2014 byla zvolena nová Školská rada při GT.

Spolu s našimi žáky se i nadále zapojujeme do několika charitativních akcí. Naši pomoc nechceme rozmělňovat mezi příliš mnoho aktivit, a tak se i nadále soustřeďujeme hlavně na péči o naše „adoptivní“ děti na dálku a na spolupráci se soběslavskou diakonií Rolnička.

Pro studium a atmosféru na třeboňském gymnáziu zůstávají i nadále zásadní hodnoty, jakými jsou vstřícnost, poctivost, vzájemná úcta a respekt, slušnost, tolerance a důvěra – přestože si jsme vědomi toho, že není v dnešním světě příliš lehké jich docilovat, nechceme z nich i nadále slevovat.

 

Kompletní aktuální informace o škole, studiu u nás, o všech akcích, které u nás probíhají nebo se chystají, naleznete na www.gymtrebon.cz .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout