Gymnázium Třeboň
Nacházíte se zde: Úvodní stránka / O Škole / Spolupráce / ASK

Asociace středoškolských klubů České republiky s.r.o.

ASK logo

Středoškolský klub při Gymnasiu v Třeboni byl zřízen 6. 10. 1994, je členem Asociace středoškolských klubů České republiky. Je to zájmové sdružení se samostatnou právní subjektivitou pro rozvíjení aktivit mládeže. Hlavním cílem je rozvíjení různých forem vědeckotechnické a kulturní činnosti mládeže, vyhledávat mladé talenty a vytvářet pro jejich další rozvoj odpovídající podmínky.

Činnost klubu a jeho hospodářsko-právní výdaje jsou hrazeny z dotací MŠMT ČR a Jihočeského kraje. Dotace na rok 2021 byla 24 500 Kč od MŠMT, přičemž na ústředí ASK ČR jsme poslali příspěvky v hodnotě 10 690 Kč (150 Kč na žáka, 10 Kč na vedoucí kroužku). K 1. říjnu 2021 jsme měli 71 členů z řad žáků a 5 vedoucích kroužků (v loňském školním roce bylo 70 členů z řad žáků). Od konce listopadu začal ještě pracovat přírodovědný kroužek. Každý rok k 31. 11. zasíláme vyúčtování dotací na ústředí ASK ČR. Pro školní rok 2022/23 dostaneme dotaci 25 000 Kč.

Ze získaných finančních prostředků jsme nakoupili vybavení pro sportovní kroužky (florbalové hole, florbalové vesty, rukavice, míčky), hry pro kroužek společenských her a microbity a BBC microbit Starter kit pro kroužek výpočetní techniky.

Odpovědnost za činnost klubu má vedoucí klubu, kterým je v současné době RNDr. Ivana Kubínová. Odpovědnost za činnost jednotlivých klubů v rámci celého klubu mají jednotliví vedoucí. Všechny kroužky mají pravidelné schůzky alespoň jedenkrát týdně.

Přehled činnosti ASK při GT Třeboň 2021/22

Sportovní kroužky

Vedoucí: Mgr. Petra Augstenová, Mgr. Jan Macík

Ve školním roce 2021/22 pokračují v činnosti kroužky florbalu chlapců a dívek, 1 kroužek lezení, 1 kroužek volejbalu dívek a 1 kroužek posilování. Na florbalové kroužky chodí 3 žáků (14 dívek a 16 chlapců), na kroužek lezení 15 žáků, volejbal navštěvuje 15 dívek a kroužek posilování 8 žáků.

Termín konání schůzek:

Úterý 7:00 - 7:45 florbal chlapců, vedoucí Mgr. Jan Macík
Úterý 12:35 – 15:15 lezení, vedoucí Mgr. Petra Augstenová,
Středa 7:00 - 7:45 florbal dívky, vedoucí Mgr. Petra Augstenová
Pátek 7:00 – 7:45 volejbal, vedoucí Ing. Mgr. Petra Šálková Dufková
Posilování – po dohodě, Mgr. Jan Macík

Kroužek výpočetní techniky

Vedoucí kroužku: RNDr. Ivana Kubínová

Termín konání schůzek: úterý 13.45 – 15.15 hod.

Ve školním roce 2021/22 hlavní náplní kroužku byla práce s robotickou stavebnicí LEGO MINDSTORMS, programování Micro:bitů a vytváření 3D modelů v programu TinkerCad pro 3D tiskárnu. Zaměřili jsme se na podporu informatického myšlení, na řešení úloh zaměřených na detekci a řešení problémů a jeho zápis v grafickém programovacím prostředí.

Při programování s robotickou stavebnicí LEGO Mindstorms EV3 Education vytváříme nejen programy, ale snažíme se také nad věcmi přemýšlet, hledat řešení i pracovat s chybou. Nejprve jsme robota sestavovali, pak jsme ho učili jezdit podle zadaných příkazů. Zkoušeli jsme, aby robot ujel určitou vzdálenost různou rychlostí, a také, aby uměl zatáčet. Na podlahu v učebně jsme si vytvořili město a úkolem žáků bylo prostřednictvím programu pomoci robotovi, aby se krok po kroku přemisťoval z jednoho místa na druhé. Vše se nám povedlo naprogramovat a také jsme při tom natočili video, kde je vidět pohyb robota.

Žáky velmi bavilo modelování 3D modelů v programu TinkerCad. Vyzkoušeli si vymodelovat klíčenku, sněhuláka, ježka v kleci a klíč. Dále modely „vyslicovali“ v programu PrusaSlicer, a tím si model připravili pro tisk na 3D tiskárně. Následně si na 3D tiskárně vytiskli klíčenky a připnuli si je ke svým klíčům.

Do kroužku se přihlásili 4 žáci – tři z primy, jeden ze sekundy.

Knihovnický kroužek

Vedoucí kroužku: Bc. Matěj Vačkář

Termín konání schůzek: úterý 14.00 – 15.30 hod.

Kroužek je otevřen od školního roku 2020/2021.

Ve školním roce 2021/22 hlavní náplní kroužku byla digitalizace knihovny, ke které docházelo postupně skrze různé úkony. Velkou část školního roku byla věnována polepování knih digitálními kódy, které usnadňují s pomocí čtečky načítání knih do systému Bakaláři, který využívá knihovna pro půjčování knih. Práce to byla časově velice náročná, jelikož studentky v rámci kroužku musely danou knihu nejprve vyhledat, následně polepit a zkontrolovat v systému, zda vše funguje, tak jak má.

Mezi oblíbené části kroužku patřily debaty, který bohužel letos kvůli digitalizaci nebyly tak časté. Při debatách se pozastavila práce na knihovně a docházelo k diskuzím ohledně knih na různá témata, zvolená pedagogem. Mezi nejoblíbenější patřila debata o zamilované knize, či téma nejlepší přečtené knihy ve školním roce 2021/2022.

Mezi pravidelné práce kroužku pak patří občasné srovnání knih na základě abecedy, jelikož studenti školy často knihy zařazují ve špatném pořadí a kroužek má za úkol je následně srovnávat, aby byly abecedně správně.

Knihovnický kroužek se aktivně podílí i na nákupu nových knih, které jsou potom následně dokupovány podle rozpočtu, který škola uvolní pro tyto účely. Mezi největší hity, které studentky doporučily a následně se pravidelně půjčovaly, patří bezesporu Listopád či celá série knih Harry Potter.

Knihovnický kroužek si klade za cíl i simulovat práci knihovníka/knihovnice a jelikož jsme v průběhu roku do knihovny zakoupili obalovačku knih, která je má chránit před poškozením, studentky byly proškoleny v práci s obalovačkou a mohly si zkusit knihy obalovat.

Do kroužku se přihlásilo 8 studentek – dvě z kvarty, pět z kvinty a jedna studentka prvního ročníku.

Kroužek společenských her

Vedení kroužku: Mgr. Václav Pražák

Herní schůzky v úterý odpoledne – cca 2 x 45 min.

Vzhledem k epidemické situaci nebylo možné využít tuto aktivitu v rámci sportovních dnů ani během dne otevřených dveří.

Ve školním roce 2021/2022 se do kroužku moderních společenských her přihlásilo celkem 5 žáků, s tím, že příležitostně (cca 5krát ročně) možnosti kroužku využili i další žáci (cca 5) k hraní vlastní hry, jež nespadá do portfolia moderních společenských her. Z hlediska tříd je početní zastoupení následující: kvinta 1, septima 5. Jedná se vesměs o dlouholeté členy, kteří se do aktivit kroužku zapojují od počátku svého studia.

Obsahovou náplni herních schůzek zůstává i nadále volné či řízené hraní moderních společenských her s tím, že jsou záměrně vybírány takové, jež je možné odehrát v uvedeném časovém rámci, či je možné sehrát více partií.

Epidemická situace v letošním školním roce neměla na pravidelné schůzky prakticky vliv, na druhou stranu však zamezila prezentaci jeho aktivit v rámci sportovních dnů (jako paralelní program). Prezentace činnosti kroužku však byla zařazena do dne otevřených dveří v lednu 2022.

Základní herní fond je tvořen soukromou sbírkou vedoucího kroužku, kterou doplňují jak hry samotných členů, tak i hry zakoupené přímo pro kroužek. Také ve školním roce 2021/2022 bylo možné zakoupit několik nových her, zejména při využití výhodných nabídek pro herní kluby.

Hlavní těžiště činnosti bude i nadále spočívat v pokračování stávajících aktivit (úterní schůzky, alternativní program během sportovních turnajů, součást hlavního dne otevřených dveří).

Potenciální problémy a obtíže:

Na tomto místě je záhodno zmínit pozoruhodnou vytrvalost stávajících členů, kteří do kroužku dochází nepřetržitě sedm let. Na druhou stranu se však i přes propagaci aktivit kroužku na začátku školního roku nepodařilo získat nové členy. Řada žáků sice projevila během propagačního vystoupení zájem, který však nepřesáhl tuto úroveň. Negativní vliv určitě mělo nekonání sportovních celoškolních akcí, kde se počet zájemců o hraní šplhá k desítkám žáků. Naopak pozitivem byla redukce školních akcí, které pedagogům blokují úterní odpoledne, takže se schůzky mohly konat o to častěji. Pro další činnost kroužku bude tedy rozhodující, zda se podaří v příštím školním roce získat nové zájemce, jinak může v horizontu cca dvou let dojít k zastavení jeho činnosti.

Přírodovědný kroužek

Vedoucí kroužku: Mgr. Jitka Mašková

Termín konání schůzek: pátek od 14:10 do 15:00 - 15:30 podle tématu, který se dělá

Došlo k obměně žáků, podařilo se podchytit zájemce v primě, takže stabilně chodí 6 primánů, pak jeden žák z III. a příležitostně i žákyně VI. Náplní je praktická biologie, takže pracujeme s přírodninami tak, jak jsou dostupné. V zimním období se hlavně věnujeme poznávání organismů a také plníme úlohy všech kategorií Biologické olympiády, na podzim a na jaře jsou to hlavně přímá pozorování živočichů a rostlin.

Kroužek umožňuje žákům, kteří mají zájem o biologii, ověřit své teoretické znalosti z hodin v praxi, prohloubit a upevnit získané znalosti a dovednosti.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout