Gymnázium Třeboň

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Péče o nadané žáky je ve škole koordinováno speciálně určeným pedagogem, který spolupracuje s VP, školní psycholožkou a třídními učiteli. Naše škola má specifikována některá podpůrná opatření, která zařazuje dle potřeby do vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků:

  • možný postoupení žáka do vyššího ročníku
  • vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech;
  • účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole;
  • občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka;
  • obohacování vzdělávacího obsahu;
  • zadávání specifických úkolů, projektů;
  • příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol;
  • nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit.

Své nadání mohou žáci rozvíjet i v kroužcích dle aktuálních možností školy  - např. v kurzech různých cizích jazyků a kroužcích sportovních, knihovnickém, přírodovědném, pěveckém, šachovém či kroužku moderních společenských her. Kroužky se otevírají podle zájmu žáků. Velký zájem je o práci v redakci časopisu GYM.

Mimořádně nadaní žáci mají také možnost zapojit se do programu „Centra pro talentovanou mládež - CTY Johns Hopkins University, USA" nebo pracovat na rozvoji svého talentu pod záštitou programu pro mládež DofE - „Cena vévody z Edinburgu - The Duke of Edinburgh´s International Award“. Od školního roku 2018/2019 se pravidelně zapojujeme do  TalentAkademie jihočeský nadějí, který organizuje Nadační fond Jihočeské naděje. Přírodovědné talenty podporujeme i spoluprací s vysokými školami – jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK a Jihočeské univerzity.

Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností.

Vzdělávání a výchova mimořádně nadaných žáků vyžaduje od učitele schopnost takové žáky identifikovat a vytvořit pro ně náročné a motivující studijní prostředí. Učitel by měl na takovéhoto žáka klást nároky o něco vyšší, než jsou jeho současné možnosti. Současně musí akceptovat i fakt, že žák může mít v určitých oblastech hlubší znalosti než on sám. Vzhledem k tomu, že tito žáci mají často vlastní velkou motivaci k rozvíjení oblastí, ve kterých jsou nadaní, je třeba je podpořit a vést i k činnostem, ve kterých tolik mimořádných schopností nemají. K tomu slouží nejen metody a formy výuky podporující tvořivé myšlení, pohotovost a samostatnost žáků, ale i přátelské a pracovní prostředí při výuce. To vše vytváří nejen učitel, ale i ostatní žáci a samotný mimořádně nadaný jedinec. Učitel by měl vznik takového prostředí ve výuce podněcovat a snažit se o jeho udržení.

Žáky, kteří v průběhu studia dosahují mimořádných studijních výsledků, podporujeme v přípravě na  předmětové soutěže, v účasti na odborných seminářích, projektech aj. V případě zájmu jsou učitelé připraveni žákům poskytovat konzultace a zajistit spolupráci s odbornými pracovníky mimo školu. Žáci mají možnost rozvíjet své předpoklady v široké nabídce volitelných předmětů. Mimořádně nadaný žák může být vzděláván podle individuálního plánu s ohledem na jeho osobnost a druh nadání. Individuální vzdělávací plán (IVP) mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovaných předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování je spolupracováno s jeho rodiči. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení jeho naplňování. IVP může být zpracován i na kratší období, než je školní rok. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn, a předá poté informace o zahájení poskytovaných podpůrných opatření zástupci ředitelky školy, který je zaznamená do školní matriky.

Další zajímavosti o naší  práci s talentovanými žáky naleznete zde

 


 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout