Gymnázium Třeboň

Výchovné a vzdělávací strategie

 

Smyslem vzdělávání na naší škole není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, dat a faktů, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je kriticky myslet, zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti celý život dále rozvíjet.

V našem pojetí se vzdělání musí především stát užitečnou službou, která bude reflektovat potřeby a individualitu žáků.

Obecným cílem výchovně vzdělávacích aktivit naší školy je vybavit žáky takovými kompetencemi, které jsou pro moderní život v 21. století nezbytné a v budoucím životě jim umožní nejen kvalitní uplatnění na trhu práce, ale i zaujmout žádoucí postoje občanské i lidské a navázat kvalitním celoživotním vzděláváním.                                                                                                                                                                           

K dosažení tohoto cíle si škola stanovuje dílčí specifické cíle:

 • rozvíjet zkušenosti, které má škola díky účasti v rozličných typech projektů, maximálně je aplikovat do každodenní výuky
 • maximálně využívat dostupné ICT na aplikační úrovni ve všech situacích a ve všech předmětech, dále vylepšovat materiální základnu školy
 • využívat lidský i odborný potenciál pedagogického sboru
 • pečovat o nabídku mimoškolních aktivit, ty vhodně propojovat s výukou
 • vychovávat žáky ke zdravě kritickému myšlení a k efektivnímu sebehodnocení
 • spolupracovat s dalšími vzdělávacími institucemi, být fungující fakultní školou
 • podporovat všechny tělovýchovné aktivity a zdravý životní styl
 • podporovat humanitární aktivity
 • pracovat na rozvoji mezipředmětových vazeb, rozvíjet mezi pedagogy školy principy týmové práce
 • posilovat roli gymnázia jako vzdělanostního centra regionu Třeboňsko
 • maximálně pracovat na otevřenosti školy vůči veřejnosti, pečovat o informační servis (web školy)
 • rozvíjet nové formy spolupráce s rodiči
 • systematicky pracovat na rozvoji vzdělání talentovaných studentů
 • podporovat jakkoliv handicapované žáky, stejně jako žáky s problematickým sociálním zázemím
 • podporovat a rozvíjet dlouhodobé projekty školy
 • pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout