Gymnázium Třeboň

Pedagogický sbor

Vedení školy tvoří ředitelka a statutární zástupce. Ve škole pracuje výchovná a kariérová poradkyně, psycholožka, metodička prevence rizikového chování, koordinátorka ŠVP, EVVO, ICT a správce sítě. Chod školy zabezpečuje každoročně kolem 30 plně kvalifikovaných pedagogů. Dlouhodobě na škole působí rodilý mluvčí jako vyučující konverzace v anglickém jazyce. Věková struktura i aprobační složení jsou vzhledem k plnění úkolů školy vyhovující.

Pedagogičtí pracovníci jsou sdruženi do předmětových komisí, jejichž činnost řídí na základě Směrnice pro činnost předmětových komisí jejich předsedové. Ti též organizují, kontrolují a vyhodnocují práci v jednotlivých předmětových seskupeních a zároveň garantují odbornou stránku pedagogické práce ve škole.

Vedení školy se též velmi věnuje dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogové se dále vzdělávají po stránce odborné, didakticko-metodické i organizační a jsou též členy různých profesních sdružení v rámci kraje i republiky či spolupracují s vysokými školami.

Vyučující se účastní především akcí, které pro ně pořádá Národní pedagogický institut (odborná vzdělávání, vzdělávání k průběhu a organizaci nové maturitní zkoušky, vzdělávání v oblasti ICT gramotnosti, a další). Pedagogický sbor se pravidelně vzdělává i na akcích přímo ve škole – např. metody práce třídních učitelů, právní minimum, formativní hodnocení apod.
 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout