Gymnázium Třeboň

Pedagogický sbor

Vedení školy tvoří ředitelka a statutární zástupce. Ve škole pracuje výchovná a kariérová poradkyně, psycholožka, metodička prevence rizikového chování, koordinátorka ŠVP, EVVO, ICT a správce sítě. Chod školy zabezpečuje každoročně kolem 30 plně kvalifikovaných pedagogů. Dlouhodobě na škole působí rodilý mluvčí jako lektor konverzace v anglickém jazyce. Věková struktura i aprobační složení jsou vzhledem k plnění úkolů školy vyhovující.

Pedagogičtí pracovníci jsou sdruženi do předmětových komisí, jejichž činnost řídí na základě Směrnice pro činnost předmětových komisí jejich předsedové. Ti též organizují, kontrolují a vyhodnocují práci v jednotlivých předmětových seskupeních a zároveň garantují odbornou stránku pedagogické práce ve škole.

Samozřejmostí je průběžné další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogové se dále vzdělávají po stránce odborné, didakticko-metodické i organizační a jsou též členy různých profesních sdružení v rámci kraje i republiky či spolupracují s vysokými školami. Učitelé využívají možnosti sdílet zkušenosti na jiných školách, organizujeme vzdělávací semináře přímo ve škole, účast na seminářích mimo školu je v kompetenci předmětových komisí.

Že nám záleží na vzájemných vztazích a že spolu rádi trávíme čas i mimo naše zaměstnání, dokládají příklady zde

Profily všech učitelů si můžete prohlédnout zde, kontakty naleznete zde.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout