Gymnázium Třeboň

Projekty, mezinárodní spolupráce a aktivity

Škola je jednou z prvních na území České republiky, které začaly naplňovat životem pojem „výchova k lidským právům“ a uplatňování pedagogické interpretace mezinárodních dokumentů Evropská úmluva o lidských právech a Úmluva o právech dítěte.

Projekt Škola lidského porozumění byl označen jako modelový k rozvinutí demokratické školní výuky. Mezinárodním oceněním práce školy bylo její začlenění do sítě škol přidružených k UNESCO v roce 1995. Mezi těmito školami se neztrácíme. V roce 2004 jsme v projektu Mondialogo postoupili do finále v Barceloně a v roce 2006 jsme dosáhli mimořádného úspěchu, kdy naši žáci ve stejném projektu získali ve finále v Římě 3. místo společně s partnerskou školou z Argentiny z téměř 2000 týmů. Od této doby jsme ušli dlouhý kus cesty a dnes jsme jednou z nejaktivnějších škol, která se účastní různých vzájemných setkání, pořádáme vzdělávací akce pod záštitou České komise pro UNESCO, jsme také členy koordinačního týmu škol sdružených v ASPnet UNESCO.

Od srpna 2006 je škola oficiálně zaregistrována do programu eTwinning, evropského programu podporujícího vzdělávání formou komunikace a spolupráce s ostatními školami.

V uplynulých letech jsme zrealizovali několik významných projektů, v lednu 2007 to byl projekt s názvem Pilotní ověřování a modernizace ŠVP ZV v regionu Třeboňsko, jehož cílem bylo ověření inovativních postupů a metod výchovně vzdělávací práce, jejichž výsledným efektem bude vytvoření spolehlivého základu všeobecného vzdělání žáků orientovaného na kvalitní budoucí uplatnění ve společnosti. V lednu 2010 se škola zapojila do dalšího projektu s názvem Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Konkurenceschopnost pro Třeboňsko. Jeho náplň tvořilo celkem šest aktivit – podpora informačních center (výstupem je časopis GYM), rozvoj partnerství a síťování (prožitkové kurzy), rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků (výstupem jsou metodické materiály k výuce finanční gramotnosti), environmentalistika (metodické materiály k EVVO), tvorba regionálního dějepisného a zeměpisného katalogu a hledání možností zpracování tématu Etika ve výuce i mimo ni. Zatím posledním „velkým“ ukončeným projektem, který jsme realizovali v rámci OP VK, byl projekt s názvem Nové výzvy pro Třeboňsko. Díky němu vznikla unikátní Inovovaná metodika výuky fyziky, zrealizovali jsme téměř 20 přírodovědných terénních exkurzí, pokračovali jsme ve vydávání ambiciózního projektu Časopis GYM a jeho webové stránky a vydali jsme příručku Rekreační šifrování, která byla výsledkem snahy začlenit nejen do výuky matematiky nové metody výuky, ale nabídnout žákům smysluplnou volnočasovou aktivitu, která by vhodně doplňovala a rozvíjela samotnou výuku. Smysluplná péče o naplňování tématu Zdravý životní styl byla aplikována v projektu Zdravý životní styl na kolečkách, v rámci kterého jsme dovybavili atraktivními pomůckami kabinet tělesné výchovy, ale hlavně připomněli žákům nutnost zdravého pohybu. V roce 2016 jsme realizovali projekt Jazykové kompetence na třeboňském gymnáziu, v rámci kterého sbírali žáci i učitelé zkušenosti na jazykových a poznávacích pobytech v zahraničí a rozšířili jsme žákovskou knihovnu o několik stovek titulů. V rámci podpory EVVO jsme se ve stejném roce zapojili do projektu Přírodovědné pobytové kurzy žáků. V roce 2017 jsme začali využívat prostředků projektu Šablony pro SŠ s názvem Podpora vzdělávání na třeboňském gymnáziu, v rámci kterého jsme rozšířili služby školní psycholožky a nabídli učitelům a žákům další možnosti sebevzdělávání a studia. Ve stejném projektu pokračujeme i od února 2019, tentokrát jsou v rámci něj podpořeny i mimoškolní aktivity a kariérová poradkyně. Na tento projekt navázaly i Šablony II a IKAP Jčk III, které čerpáme v letech 2019 – 2023 a jejichž součástí jsou další zajímavé aktivity, mj. využívání odborníků z praxe, tandemová výuka či volnočasové kroužky. V letech 2022 – 2025 realizujeme projekt Šablony OP JAK, jeho nejvýznamnější součástí je podpora činnosti školní psycholožky.

Škola své aktivity začleňuje i do světového kontextu. V oblasti zahraničních kontaktů jsme ukončili spolupráci s partnerskou školou v německém Uetersenu a nahradili ji spoluprací s gymnáziem v Goslaru v Německu.

Zásadním projektem pro další rozvoj školy byl investiční grant s prostředků IROP a Jihočeského kraje s názvem Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň, který byl realizovaný v průběhu roku 2018 a díky kterému škola získala 5 nových učeben, zázemí pro učitele a stala se bezbariérovou.

V září 2010 se škola spolu s dalšími středními školami z Nizozemska, Německa a Velké Británie podílela na multilaterálním mezinárodním projektu COMENIUS – PARTNERSTVÍ ŠKOL. Projekt „My Style of Life“ byl zaměřen na rozvoj sebepoznání a zdravého životního stylu žáků. Vedlejším efektem práce na projektu byl další rozvoj jazykových, komunikačních a organizačních dovedností. Důležitou je pro naši školu i kooperace s organizací YFU (Youth For Understanding), která pro naše žáky každoročně nabízí možnosti studia v zahraničí – díky této spolupráci na naší škole velmi úspěšně studovala žákyně z Argentiny nebo žák z Belgie, stejně jako naši žáci využívají možnosti studia za hranicemi ČR.

Škola se prezentuje na veřejnosti i prostřednictvím řady projektů na téma Světové kulturní dědictví, Památky UNESCO v naší republice a další.

Spolupracujeme s mezinárodní mládežnickou organizací AIESEC, díky které organizujeme projekt EDISON, kdy na celý týden přivítáme na naší škole zahraniční studenty/stážisty a zapojujeme je do výuky i mimoškolní činnosti. Hlavním mottem této akce je rozvoj multikulturality, oživení výuky a zvýšení zájmu o výuku jazyků.

Naše škola vyvíjí desítky zajímavých aktivit, kterými chce motivovat žáky k co nejefektivnějšímu studiu, stejně jako všechny učitele k realizaci co nejsmysluplnějšího výchovně vzdělávacího procesu. Klasická výuka nesmí být nikdy jediným prostředkem vzdělávání. Spokojený a invenční učitel musí být ten, který je průvodcem a v tom nejlepším slova smyslu mentorem na cestě za co nejvyšším možným stupněm vzdělání našich žáků. Pro všechny žáky školy je každý rok připravována celá řada formou i obsahem přitažlivých akcí, kterými jsou motivování k maximálním výkonům. Pořádáme pravidelné odborné exkurze, nabízíme pestrou mimoškolní činnost, kulturní akce, realizujeme předmětové soutěže, zahraniční poznávací i vzdělávací zájezdy, sportovní turnaje, nabízíme systematicky sestavenou řadu odborných kurzů, které vhodně doplňují výuku. Rozvoj čtenářské gramotnosti podporujeme aktivitou Přečti a vrať. Žáci pravidelně vydávají úspěšný a oblíbený školní časopis GYM, účastní se pořádaných akcí či školních rituálů (Majáles, plesy, slavnostní zahájení školního roku apod.), pomáhají v rámci různých dobročinných akcí.

O aktuálních projektech realizovaných na našem gymnáziu se můžete průběžně dočítat zde

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout