Gymnázium Třeboň

Půdní vestavba

Základním celkovým cílem projektu je prostřednictvím vybudování kvalitní a dostupné infrastruktury na Gymnáziu Třeboň zajistit pro všechny současné i budoucí žáky školy rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) a tím zajistit jejich reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Tento základní celkový cíl, který je plně v souladu se Specifickým cílem 2.4. IROP může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika specifických dílčích cílů.

Ty jsou následující:

a) Zajistit bezbariérový přístup do hlavní budovy školy a do nově vybudované půdní vestavby a tím zpřístupnit školu a její učebny žákům s pohybovým hendikepem.

b) Modernizovat strukturu počítačové sítě ve škole tak, aby byla síť zajištěna z hlediska bezpečnosti a aby byla zajištěna dostupnost wi-fi připojení pro žáky a pedagogy.

c) Zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků prostřednictvím vybudování a vybavení tří jazykových učeben.

d) V návaznosti na požadavky trhu práce a potřeby sociálních partnerů zvýšit kvalitu výuky odborných předmětů, konkrétně pak chemie prostřednictvím vybudování nové učebny a chemické laboratoře.

e) Vytvořit prostor, kde budou žáci provádět pokusy pod vedením pracovníků vědeckých pracovišť z Třeboně, Českých Budějovic i Brna a podchytit talentované žáky se zájmem o vědeckou práci a navázat na zkušenosti a úspěchy, které již byly dosaženy.

f) Motivovat žáky pro účast na letních vědeckých školách, které pořádá AV ČR.

g) Zlepšit konkurenceschopnost při dalším studiu přírodovědných oborů, které se dnes velmi rychle rozvíjejí a ve kterých je na Třeboňsku navíc nabízeno možnosti profesního uplatnění.

h) Nabídnout tato modernizovaná pracoviště i ostatním místním a okolním školám (inspirace, motivace, spolupráce).

i) Zvýšit kvalitu a estetickou úroveň venkovního prostranství v těsném okolí školy.

Další informace o konkrétní realizaci projektu naleznete ZDE.

Fotodokumtenace jednotlvých měsíců realizace stavby:

březen, duben, květen, červen, červenec

Povinná publicita
Spolupráce se školami a zaměstnavateli

Spolupráce se školami a zaměstnavateli

V rámci projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002100 budeme v letech 2019 - 2024 pečovat o jeho udržitelnost.

Číst více

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout