Gymnázium Třeboň

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola vytváří podmínky ke vzdělávání nejen žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, ale i žákům z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí. 

Výchovný poradce projednává na základě písemného vyjádření pověřeného pracoviště individuální přístup k těmto žákům s jejich třídními učiteli i ostatními vyučujícími. Jejich práci koordinuje a na jednáních pedagogických rad vyhodnocuje výsledky žáků. Žáci, kterým jejich zdravotní stav nebo kulturní či sociální odlišnost neumožňují studovat běžným způsobem nebo pokud škola obdrží písemné vyrozumění odborníků, může na základě doporučení vypracovat pro konkrétního žáka individuální vzdělávací plán, který bude vyhovovat jejich potřebám a pomůže jim budovat vlastní identitu.

Pokud je nutné sestavit Plán pedagogické podpory (PLPP), sestavuje jej příslušný třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za spolupráce s výchovným poradcem. PLPP má písemnou podobu, musí být konzultován se všemi dotčenými vyučujícími s cílem stanovit optimální metody práce s žákem, způsoby kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce pak organizuje schůzky se zákonnými zástupci, pedagogy, vedením školy i se žákem samotným o úspěchu implementace PLPP.

U sociálně znevýhodněných žáků nemáme žádné prostředky aktivně zjistit jejich sociální znevýhodnění. Běžná výuka není spojena s velkou finanční spoluúčastí rodičů. Pokud škola pořádá akce - exkurze, kurzy, projekty atd., u kterých se finanční spoluúčast rodičů vyžaduje, snaží se organizátoři těchto akcí pořádat akce v okolí (exkurze, projekty) nebo škola nabízí kurz v alternaci, který probíhá ve škole, bez vyšších finančních nákladů (např. lyžařský kurz – kurz estetické výchovy). Žáci se rozhodně nemusí cítit sociálně diskriminováni.

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a organizacemi, které se zabývají prevencí sociálně patologických jevů. 

Žákům vyžadujícím jakoukoliv zvláštní péči nabízíme konzultace u školní psycholožky, kariérní a výchovné poradkyně, nebo u naší mentální koučink 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout