Gymnázium Třeboň

Zaměření školy a profil absolventa

Gymnázium je součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR. Svým všeobecným zaměřením poskytuje žákům kvalitní všeobecné vzdělání. Absolvent našeho gymnázia by se měl orientovat v základech různých oborů, aby úspěšně navázal na vyšší gymnázium, popř. bezproblémově přešel na jinou střední školu. Měl by obstát při přijímacích zkouškách i při dalším studiu na zvolené škole. Na základě svých preferencí si může žák vybrat již od primy v nabídce volitelných předmětů pokrývajících zájem o přírodovědné i humanitní směřování žáka. Absolvent by měl rozumět metodám přírodovědného výzkumu, které pomáhají objasnit zákonitosti, jimiž se řídí přírodní procesy. V matematické gramotnosti by měl dosáhnout takové úrovně, aby splnil požadavky pro zahájení studia přírodovědného, technického, popř. ekonomického zaměření. Měl by rozumět i metodám společenskovědního výzkumu, chápat historické, sociální a ekonomické souvislosti vývoje společnosti, aby byl připraven studovat společenskovědní obory. Měl by mít i takové znalosti mateřského jazyka i vybraných cizích jazyků, aby splnil požadavky pro zahájení studia filologického směru. Vysokou úroveň čtenářské a finanční gramotnosti u našich absolventů bereme jako samozřejmost. Žáci se podílejí na procesu správy školy účastí v žákovském parlamentu. Jsou v něm zastoupení žáci všech tříd, zástupci jsou voleni v regulérních volbách. Pravidelná činnost parlamentu významně přispívá k naplnění průřezového tématu Výchova demokratického občana.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout