Gymnázium Třeboň

Realizujeme další projekt

 

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže škole při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního psychologa.  Jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

V rámci projektu budeme realizovat tyto aktivity:

1. Školní psycholog – personální podpora SŠ

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.  

2. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením „vysílající“ střední školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vybere „hostitelskou“ školu (může si vybrat jinou střední školu, ale také vyšší odbornou školu) a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce. Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin spočívá v provedení minimálně dvou návštěv vybraného pedagoga z vysílající školy během 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, v hostitelské škole. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe.

3. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů. Stáž je zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce. 

4. Tandemová výuka na SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 12 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.

5. Doučování  žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

6. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost

7. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Cizí jazyky

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout