Gymnázium Třeboň

Dopis pro rodiče

Vážení rodiče,                                                                                                                                                                      

v letošním roce slaví naše gymnázium 150. výročí jeho založení. Cílem oslav, které už řadu měsíců pečlivě připravujeme, je připomenutí důležitosti této významné instituce, příležitost uvědomit si možnosti a kvality školy, v neposlední řadě samozřejmě její maximální propagace. Rádi bychom nabídli žákům, absolventům, zaměstnancům, ale i občanům Třeboně řadu atraktivních příležitostí sdílet radost z toho, že je naše gymnázium stále perlou mezi vzdělávacími institucemi regionu.

Dovolte mi, abych Vás seznámila alespoň s některými akcemi, které v rámci oslav připravujeme: 

Květen Odhalení slunečních hodin na jižní straně budovy, popularizační přednáška autora hodin na téma „Slunce a čas“
13. 9. Panelová diskuse se známými osobnostmi na téma Školství, vzdělanost a vzdělání (účast přislíbili moderátor ČT Václav Moravec, senátor Jiří Šesták a David Pithart, pozván je Pavel Fischer) – spolupráce s ČKA Třeboň
20. 9. Divadlo J. K. Tyla, komponovaný večer (Divadelní spolek Kajetán uvede hru na motivy z historie školy (autor Jaroslav Psík, bývalý ředitel našeho gymnázia), koncert žáků gymnázia – spolupráce se ZUŠ Třeboň)
21. 9. Vernisáž výstavy Historie třeboňského gymnázia v Domě Štěpánka Netolického (spolupráce se SOA Třeboň)

Jubilejní ples v KKC Roháč (moderuje David Hocke, absolvent gymnázia)

22. 9. Prohlídky gymnázia, Slavnostní mše v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni (celebruje generální vikář David Henzl)

Průvod absolventů městem, kulturní program na náměstí (koncert The Tap Tap, spolupráce s Městem Třeboň)

Absolventská setkání v Besedě a KKC Roháč po ročnících

Při příležitosti oslav vyjde historická publikace Třeboňské gymnázium v období Protektorátu (autor Václav Pražák), samozřejmě také jubilejní Almanach 1868 – 2018. Výročí školy si pravidelně připomínáme od začátku roku na webových stránkách, kde seznamujeme s významnými momenty z její historie. Ve spolupráci se Studentským parlamentem budeme tvořit i neoficiální program oslav, co nejnápaditější propagační materiály – rádi bychom, aby se zapojily všechny třídy.

Na organizaci oslav máme samozřejmě připravený finanční rozpočet, který se maximálně snažíme pokrýt – ať z příspěvku našeho zřizovatele, sympatického příspěvku Města Třeboně, nebo ze soukromých zdrojů našich sponzorů či drobných dárců. Dovolte mi, abych i Vás poprosila, zda byste nezvážili možnost finančně podpořit organizaci i realizaci oslav, ujišťuji Vás, že žádná koruna nebude promarněna. Pokud se poštěstí a závěrečný účet oslav bude plusový, využijeme prostředky na další rozvoj školy a podporu našich talentovaných studentů.

Možnosti, jak finančně přispět na oslavy 150. výročí založení našeho gymnázia, jsou v zásadě dvě:

1. na účet Sdružení rodičů při Gymnáziu Třeboň č. 6200005436/7940

Využívejte prosím na finanční dary do 1000,- Kč. Na vyžádání je možné vystavit darovací smlouvu, pokud jde o dar na oslavy, použijte variabilní symbol 1868.

2. na účet školy č. 180921340/0300

Využijte hlavně pro finanční dary nad 1000,- Kč. Do zprávy pro příjemce uveďte: Dar na ..... + vaše jméno. Bohužel nám platná legislativa neumožňuje přijímat dary bez řádné administrativy, tzn. že potřebujeme s dárcem podepsat jednoduchou smlouvu (vzor je na našich webových stránkách, popř. kdykoliv na vyžádání zašleme), kterou prosíme o vyplnění a zaslání na naši adresu. V případě drobných darů do 500,- Kč stačí toto oznámit e-mailem na adresu rvesela@gymtrebon.cz, neboť musíme Váš dar evidovat jako tzv. účelový a doložit jej jménem dárce. Na základě tohoto obdržíte potvrzení o přijetí daru.

Dary je samozřejmě možné darovat i osobně přes pokladnu školy na její adrese.

Pokud byste se rozhodli podpořit jakoukoliv část oslav jako celek (Almanach, historická publikace, kapela na ples, ceny do tomboly, nájemné prostor, tisk knihy, pronájem autobusu pro starší absolventy, kteří nemohou do průvodu, propagační materiály atp.), kontaktujte nás. Naše sponzory budeme samozřejmě propagovat na našich webových stránkách i při jiných příležitostech.

Dovolte mi, abych Vás tímto už dnes pozvala na akce související s oslavami a srdečně poděkovala za jakoukoliv podporu, byť „jen“ morální. Naše gymnázium je tu pro Vás pro všechny.

Veškeré informace související s oslavami, instrukce pro absolventy a průběžně aktualizované podrobnosti k programu naleznete na našich webových stránkách www.gymtrebon.cz.

Těšme se z toho, jak naše škola vzkvétá, a dopřejme jí důstojné a nezapomenutelné oslavy.

S díky a úctou,

Anna Kohoutová, ředitelka školy                                              


V Třeboni dne 10. dubna 2018

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout