Gymnázium Třeboň

Jubilejní zastavení osmé: Schwarzenbergové

Schwarzenbergové jsou významným šlechtickým rodem, který si v minulosti nákupem statků a dědictvím po rodu Eggenbergů vytvořil rozsáhlé panství i v jižních Čechách. Nejstarší zmínky o něm jsou z roku 1155, pro nás je ale významný rok 1802, kdy se tento prominentní evropský šlechtický rod rozdělil na dvě linie, které sídlí v našem regionu s malou pomlkou do dnešních dnů. Do tzv. primogenetury patřili také Jan Adolf II. (1799 - 1888) a jeho syn Adolf Josef (1832 - 1914), kteří významně zasáhli do rozvoje třeboňského gymnázia. Jan Adolf byl například jedním ze zakládajících členů tzv. Spolku pro podporu chudých studujících, kdy do něj v roce 1873 přispěl částkou 100 zlatek (přibližně cena krávy) a dodal tím spolku na významu a vážnosti. Postupně do něj vstupovali další významní třeboňští obyvatelé a podnikatelé a spolu s tím rostl počet žádostí o studium na gymnáziu. Dovolit si studia v 2. polovině 19. století nemohl rozhodně každý. Do roku 1913 prošlo členstvím ve Spolku na 560 členů a vydal téměř 25 tis. korun.

Schwarzenbergský archiv je uložen na zámku v Českém Krumlově, jeho součástí je i listina dokládající členství Jana Adolfa ve Spolku:

Ke svému otci se připojil v roce 1900 i jeho syn - na žádost tehdejšího ředitele gymnázia a starosty spolku Antonína Deckera. Na listině je v horní části rukopis 10. knížete za Schwarzenbergu Adolfa Jana:

Vedle účasti ve Spolku podporují Schwarzenbergové gymnázium i jinak - v roce 1904 například darují škole příspěvek do numismatické sbírky, o kterém víme díky dopisu pana ředitele:

Dalším žádostem, kterým bylo ze strany knížecího rodu ochotně vyhověno, byly žádosti o odkoupení pozemku bývalé schwarzenbergské chmelnice třeboňskou obcí, kam byl v roce 1904 situován první projekt nové budovy Ing. Jana Sedláčka a kde byla budova o dva roky později otevřena. Schwarzenbergové na žádost tehdejšího ředitele Weinzettla z roku 1913 odprodávají i sousední pozemek na zřízení cvičiště (dnešní Tyršův stadion)

Ve výroční zprávě gymnázia z roku 1914 je také zdokumentována zajímavá informace o tom, že kníže Adolf Josef účinně zasáhl do života gymnázia v době, kdy hrozilo v jeho budově zřízení válečného lazaretu. Zajistil tehdy jeho zřízení v prostorách kláštera a umožnil pokračování gymnaziální výchovy ve složité době 1. světové války.

Předložili jsme několik argumentů, proč jsme se rozhodli pozvat na oslavy významného výročí našeho gymnázia právě předsatavitele rodu Schwarzenbergů - 12. knížete z tohoto rodu Karla Schwarzenberga, vévodu krumlovského, bývalého ministra zahraničí a kandidáta na prezidenta ČR v roce 2013. K naší velké radosti pozvání přijal a opravdu se ve čtvtek 13. září 2018 osobně zúčastnil panelové debaty na téma Vzdělávání spolu s Jiřím Šestákem, Václavem Moravcem a Davidem Pithartem. Při této příležitosti se také zapsal do naší historické Pamětní knihy:

Záznam debaty o vzdělávání, které ze Karel Schwarzenberg zúčastnil, naleznete zde .

Další díly z cyklu Jubilejní zastavení, která vznikají při příležitosti 150 GT, si můžete přečist zde.

Anna Kohoutová

zdroje obrázků: SOA Třeboň (pobočka Český Krumlov)

foto: ako

Před panelovou diskusí o vzdělávání podebatovali naši hosté v kníhovně školy.Kniže Karel Schwarzenberg byl prvním hostem, který využil našeho nového výtahu.Karla Schwarzenberga zaujala historická tabla na stěnách chodeb.David Pithart a Václav Moravec, další účastníci debaty.Debata probíhala v aule.Jiří Šesták a kníže Karel Schwarzenberg

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout