Gymnázium Třeboň

Jubilejní zastavení desáté: 100 let Československa

Výroční zpráva našeho gymnázia, která vyšla na podzim roku 1919, připomíná v příspěvcích tehdejšího ředitele Valentina Weinzettla atmosféru nejen ve škole, ale i v prvních dnech samostatného československého státu.

Zvláštností těchto slavných dnů bylo poměrně dlouhotrvající přerušení vyučování: 5. října 1918 byla totiž na třeboňském gymnáziu vyhlášena chřipková epidemie, která z důvodu absence 85 žáků a 7 učitelů trvala až do 10. listopadu. V době tohoto vynuceného výpadku výuky se odehrály jedny z nejdůležitějších událostí naší země:

"Velepamátný den 28. října přinesl nám dlouho toužené vysvobození z poddanství nejen bývalé macešské monarchie, nýbrž i z vleku daleko rozpínavější říše sousední. Nezapomenutelným zůstane nám najisto radostný rozruch všude se jevící a zářící s překvapující čilostí, s jakou všechny znaky bývalého poddanství našeho odstraňovány byly. Do večera bylo i v budově přispěním čilého, ale jinak vážně a střízlivě si vedoucího studenstva odstraněno z tříd a chodeb vše, co upomínati mohlo na bývalou naší příslušnost k mocnářství, zvláště pak, co připomínati mohlo žactvu naprosto znechucené dynastické oslavy.

  z C.K. GYMNASIA se stalo díky 28. říjnu 1918 "jen" GYMNASIUM

Před zahájením vyučování dne 11. listopadu sešlo se žactvo i učitelský sbor v kreslírně, kdež ředitel ústavu v krátkém oslovení předvedl žactvu význam našeho politického osvobození, připomenul všechny ony důležité činitele, kteří nejvíce k našemu osvobození přispěli a dovodil, že získáním svobody politické nastává nám všem povinnost, abychom pravou a stupňovanou ukázněností dokázali, že osvobození hodni jsme  a že svobodnou vlast udržeti a zdokonalovati schopni zůstaneme.

Vlastní oslava našeho osvobození konala se dne 14. listopadu od osmé hodiny ranní u přítomnosti veškerého žactva a učitelstva, jakož i 4 členů místního Národního výboru v kreslírně od žactva vyzdobené. V rámco program zapělo žactvo Smetanovo Věno, vyslechli jsme přednášku Od Lipan přes Bílou Horu k 28. říjnu, přednesy žáků Nerudovy a Hálkovy poesie a nakonec slavnostní zpěv naší hymny Kde domov můj. Oslava byla zakončena slavnostním doslovem předsedy Národního výboru Alexandra Korba a nadšeným provoláním slávy a zdaru nové naší republice československé. Toho dne se nevyučovalo." Valentin Weinzettl, ředitel Gymnasia v Třeboni v 51. roce trvání ústavu

Ředitelský slavnostní úvodník Výroční zprávy, který stojí za pozornost - včetně závěrečného stále aktuálního provolání studentstvu:

V době, kdy byly psány tyto řádky, ještě nikdo netušil, jak klopotná cesta naši zemi čeká. Přejme si, aby se jí vyhýbaly nástrahy válek a totalitních systémů, ať i nadále vzkvétá v duchu demokratických ideálů a svobodného smýšlení jejích zakladatelů,

s úctou

Anna Kohoutová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout