Gymnázium Třeboň

Výpůjční řád knihovny

Provozní řád žákovské knihovny a studovny (pro školní rok 2023-2024)

A. Provozní řád – čítárna a studovna

 

1/ Žáci školy mohou ve studovně a knihovně ve stanovené úřední době nebo po předchozí domluvě:

a) využívat veškerý knižní fond a informační prameny pro studijní účely

b) poznávat základní metody zpracování, řazení a vyhledávání informačních pramenů

c) čerpat prameny a ukázky pro výuku

d) zpracovávat zadané úkoly

e) studovat

f) zapojit se do činnosti knihovny (knihovnického kroužku)

g) půjčovat si knihy z fondu Přečti a vrať

 

2/ Prostory knihovny a studovny slouží výhradně ke studijním účelům. V tomto prostoru proto nelze:

a) vykonávat jakoukoli jinou činnost, používat hudební přístroje i nástroje a další audiovizuální zařízení

b) konzumovat potraviny a nápoje

c) pohybovat se v prostoru vymezeném pro vyučující a dozor knihovny

d) hovořit velmi hlasitě, křičet, běhat a skákat

e) zanechávat po sobě odpadky

 

3/ Vybavení HW a SW

a) 3 notebooky pro pracovní činnost žáků

b) tablety (15 ks pro žáky + 1 ks pro učitele)

c) 1 PC pro pracovníka knihovny

d) připojení k internetu

e) tiskárna s kopírkou pouze pro potřeby vyučujících

 

4/ Fond studovny tvoří:

a) multimédia

b encyklopedie a naučné slovníky

c) odborné časopisy

d) naučné obrazové publikace

 

 

B. Výpůjční řád žákovské a učitelské knihovny

1. Mimo knihovnu se zásadně nepůjčují: archivní exempláře, dále díla, která jsou potřebná k dennímu provozu školy, práce žáků a učitelů, vzácné tisky, např. Ottův slovník naučný, Jungmannův Slovník česko-německý, Gebauerův Slovník staročeský apod. Výjimku z tohoto ustanovení povoluje na základě písemné žádosti správce knihovny nebo ředitelka školy.

2. Uživatel si může půjčit současně nejvýše 2 tituly. Za půjčené knihy se nevybírá žádný poplatek.

3. Každá výpůjčka podléhá registraci. Uživatel ŽK i UK přináší knihu k dozor vykonávajícímu pedagogovi, který výpůjčku zaeviduje přes elektronický systém. Bez tohoto kroku nelze knihu z knihovny odnášet.

4. Výpůjční lhůta a vrácení půjčeného titulu:

a) knihy se půjčují na 1 měsíc

b) jestliže žák zpracovává např. ročníkovou či závěrečnou práci, výpůjčka bude prodloužena, pokud o titul nepožádá jiný uživatel a daný titul bude předložen ke kontrole.

c) vypůjčené knihy musí být vráceny před ukončením školního roku, přes letní prázdniny se knihy nepůjčují

d) uživatel nesmí půjčovat vypůjčený titul dalším osobám

5. Pořádková opatření:

a) nevrátí-li uživatel vypůjčené knihy včas, bude jeho jednání posuzováno jako porušení školního řádu a v souladu se ŠŘ uděleno kázeňské opatření

b) uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými dokumenty šetrně, zjištěné poškození ihned ohlásí správci knihovny, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený dokument hradit za předešlého uživatele

c) ztracený nebo poškozený dokument musí uživatel nahradit podle požadavku knihovny nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání

d) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu c) není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu škody: - exemplářem téhož titulu v jiném vydání srovnatelné kvality - dodáním jiného titulu srovnatelné hodnoty podle potřeb knihovny - finančním vypořádáním na základě odborného odhadu knihovníka vycházejícího z ceny titulu na trhu v době ztráty

e) do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb

f) jestliže uživatel na výzvu nebo upomínku dokument nevrátí, bude jeho jednání posuzováno jako hrubé porušení školního řádu

C. Výpůjční doba

OTEVÍRACÍ DOBA ŠKOLNÍ KNIHOVNY

Pondělí:       9.35 - 9.50, 13.30 - 15.00

Úterý:          9.35 - 9.50, 13.30 - 15.00

Středa:        9.35 - 9.50, 13.30 - 15.00

Čtvrtek:       9.35 - 9.50, 13.30 - 15.00

Pátek:         9.35 - 9.50

 

 

 

V Třeboni 1. září 2023

Mgr. Matěj Vačkář

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout