Gymnázium Třeboň

Šablony II na třeboňském gymnáziu

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže škole při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního psychologa a kariérového poradce. Jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, vzájemná podpora učitelů při výuce a školní kluby.

V rámci projektu budeme realizovat tyto aktivity:

1. Školní psycholog – personální podpora SŠ

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

2. Školní kariérový poradce –personáln podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením „vysílající“ střední školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vybere „hostitelskou“ školu (může si vybrat jinou střední školu, ale také vyšší odbornou školu) a tu osloví s žádostí o spolupráci. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce. Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin spočívá v provedení minimálně dvou návštěv vybraného pedagoga z vysílající školy během 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, v hostitelské škole. Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe.

4. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů. Stáž je zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce.

5. Tandemová výuka na SŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 12 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.

6. Klub pro žáky SŠ

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Na naší škole je čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a badatelský klub.

7. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost

8. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Matematická gramotnost

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout