Gymnázium Třeboň

Ročenka města na rok 2013

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Ředitelka školy: Mgr. Anna Kohoutová
Kontakt: 384 722 612, gymnaz@gymtrebon.cz
www.gymtrebon.cz

Zřizovatelem gymnázia je Jihočeský kraj.
330 žáků, 27 učitelů
 

Naše gymnázium chce být i nadále významným vzdělanostním centrem Třeboně i celého regionu. Nabízí kvalitní všeobecné vzdělání, jehož důležitou součástí je vysoká úroveň jazykové přípravy a co nejefektivnější propojení přírodovědného a humanitního vzdělání s reálným prostředím Třeboňska, včetně jeho výjimečných institucí a dalších možností, které náš region nabízí. Dobře víme, že není nejdůležitější moderně vybavená škola, ale odborně a lidsky vyspělý učitelský sbor, který dokáže naše žáky motivovat k maximálnímu možnému studijnímu nasazení. I v roce 2013 jsme pro ně připravili celou řadu příležitostí, jak využít jejich schopnosti, talent, nabité vědomosti v praxi – při samotné výuce i v době mimoškolní. Je pro nás důležité neustále jim připomínat důležité hodnoty, jakými jsou slušnost, vstřícnost, pokora, důvěra a pracovitost. Jsme hrdí na vynikající výsledky našich žáků, kteří se dokázali prosadit i v celorepublikovém měřítku, většině našich maturantů jsme mohli blahopřát k úspěšnému přijetí na jimi zvolené vysoké školy.

V roce 2013 se nám podařilo nastartovat zajímavý projekt Nové výzvy pro Třeboňsko, který realizujeme díky prostředkům Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Našim žákům díky němu dopřáváme kvalitní rozšířené možnosti výuky fyziky (využití nových měřících čidel, tabletů), biologie (přítomnost externího lektora, který žáky zasvěcuje do tajů živé přírody prostřednictvím praktických laboratorních cvičení), pokračujeme ve vydávání úspěšného časopisu GYM (www.casopisgym.cz) a rozšiřujeme logické myšlení našich žáků prostřednictvím moderní metody šifrování.
Díky dalšímu projektu – EU peníze středním školám – využíváme i nadále služeb školní psycholožky, která nabízí žákům, učitelům i rodičům svou poradnu, navíc se účastní různých školních akcí a napomáhá k řešení někdy problematického postavení žáka v kolektivu či k budování a utužování kvalitních vztahů mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu.
Jednou z důležitých priorit naší školy je i nadále co nejpodnětnější výuka přírodovědných předmětů, která souvisí s úzkou spoluprací s místními odbornými institucemi, především Mikrobiologickým ústavem České akademie věd – naši žáci jsou i nadále úspěšní v dlouhodobých výzkumných pracích v rámci projektů Otevřená věda či SOČ. Smysluplně spolupracujeme i s CHKO Třeboňsko či Nadací pro vydru.
Kvalitní výuka jazyků se neobejde bez autentického kontaktu s nimi – uspořádali jsme několik poznávacích exkurzí i pobytových či studijních zájezdů do ciziny – naši žáci navštívili Velkou Británii, Německo, Rakousko, Španělsko. Pro každodenní výuku jsme začali využívat služeb cizojazyčných lektorů, kteří se stali součástí hodin konverzace v anglickém jazyce.
Naše škola je i nadále školou přidruženou k UNESCO, v rámci tohoto jsme zintenzivnili naši spolupráci s touto institucí a pod její záštitou uspořádali několik zajímavých kurzů či přednášek.
Vážíme si spolupráce s třeboňskou pobočkou České křesťanské akademie, která v aule našeho gymnázia pravidelně pořádá zajímavé přednášky. Důležité propojení duchovna, víry a vzdělání u nás i nadále zajišťuje páter David Henzl, který u nás pravidelně vede hodiny náboženství, italštiny a latiny.
Smysluplná nabídka mimoškolních aktivit pro naše žáky je zaměřena především na péči o jejich tělesnou schránku, žáci maximálně využívají všechny možnosti sportovního vyžití, které nabízí areál naší tělocvičny s bohatě vybaveným zázemím. Mezi další nabízené aktivity patří kroužek společenských her, šachů, německé konverzace, francouzského jazyka, knihovnický kroužek, práce v redakci časopisu GYM. Pravidelně se také schází studentská rada, která je důležitou součástí chodu školy – dává zajímavé podněty k neustálému zlepšování nejen samotné výuky, ale i dalších aktivit a školních rituálů.
Naši žáci se obětavě a s velkým nadšením zapojují do charitativních akcí, nechceme pomoc rozmělňovat mezi příliš mnoho aktivit, a tak se soustřeďujeme na péči o naše „adoptivní“ děti na dálku a na spolupráci se soběslavskou diakonií Rolnička. Naši žáci toto centrum, poskytující sociální, vzdělávací, terapeutické, pracovní a rehabilitační služby dětem i dospělým s různým stupněm postižení, navštívili a pomohli vybrat finanční prostředky na jejich chráněné bydlení.
V roce 2103 se podařilo zrealizovat několik významných investičních akcí, škola se dočkala nového prostorného kolostavu (viz foto), který pro nás navrhl třeboňský grafik Petr Míšek a s realizací významně pomohl František Šedivý a jeho firma Agrico, začali jsme rekonstruovat areál fyziky (viz foto) a kanceláře s administrativním zázemím. Také jsme díky Ateliéru Svět a nadšení Ing. Michala Skalíka dokončili studii, která by měla stát na začátku významnější revitalizace budovy školy.

Kompletní aktuální informace o škole, studiu u nás, o všech akcích, které u nás probíhají nebo se chystají, naleznete na www.gymtrebon.cz.
 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout