Gymnázium Třeboň

Aktivita 01 - LC1: měření střídavého elektrického proudu

Datum konání: 24. 9. a 25. 9. 2014 (každý den 1 vyučovací hodina)

Třídy, počet žáků: oktáva rozdělená na dvě skupiny (celkem 24 žáků)

Vyučující: Mgr. Zbyněk Matějka

Použité pomůcky a materiály: Fyzika pro gymnázia – elektřina a magnetismus (učebnice, Prometheus), LabQuest Mini, voltmetr DVP-BTA, NB Aspire E1-531G, spojovací vodiče, školní zdroj střídavého (AC) a stejnosměrného (DC) elektrického napětí

Použité metody: laboratorní měření a pozorování

Cíl: zopakovat znalosti o měření elektrického napětí z předchozích laboratorních cvičení, změřit a uložit časový průběh střídavého elektrického napětí – vysvětlit, proč se naměřený graf liší od předpokladů a upravit nastavení experimentu tak, aby byly získány očekávané výsledky skutečně popisující průběh napětí v čase. Dalším úkolem bylo změřit časový průběh stejnosměrného napětí ze školního zdroje a diskutovat o jeho vzniku usměrňováním střídavého napětí. Hlavním cílem bylo pracovat samostatně ve skupinách.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci pracovali ve skupinách – důraz byl kladen na samostatnost a možnosti vyhledávání na internetu. Žáci si procvičili práci s čidlem pro měření elektrického napětí a jeho propojení s notebookem. Naučili se nastavovat parametry experimentu tak, aby získali reálné výsledky závislosti střídavého a stejnosměrného napětí na čase. Učili se diskutovat nad výsledky měření.

Doporučení: Laboratorní cvičení se osvědčilo. Je nutné nechat skupiny pracovat zcela samostatně, pouze řídit diskuzi. Osvědčilo se rozdělení třídy na dvě skupiny.

Text a foto: Zbyněk Matějka
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout