Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Beseda s profesorem Janem Sokolem

Datum konání:  2. února 2011   

Třída, počet žáků:  vybraní žáci V. - VIII. a 3. - 4. ročníku (celkem 37 žáků)

Vyučující :  Mgr. Zdeněk Kučera, Mgr. Petr Werner, Jana Coufalová

Průběh:

       Vybraní žáci školy se zúčastnili dne 2. února t.r. v pořadí druhé besedy z cyklu tematického povídání pořádané Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích, tentokrát s profesorem Janem Sokolem. Beseda se nesla v duchu aktuálního tématu dnešní doby, a to etiky v každodenním životě občana.

       Jan Sokol zahájil besedu úvodním zamyšlením nad lidskou svobodou, nad tím, čím se ve svém rozhodování řídíme. Pohovořil o různých představách svobody v myšlení běžného člověka, ať již dítěte, učitele, či zloděje. Postupně přešel k problému svobody ve společnosti a možnému ohrožení vlastní svobody. Zdůraznil a vysvětlil základní zásadu v našem chování- Jednej tak, jak jednají všichni ostatní. Veškeré problémy svobody přenesl na současné

etické poměry, zejména pak na situaci, kdy si jedinec začne uvědomovat, že musí jednat jinak, než ti ostatní, sám musí přiznat, že to, co se děje, je špatné. Tím chtěl přednášející poukázat na negativní jevy ve společnosti, jakým je např. korupce. Záleží na samotných lidech, jak se podílejí na dodržování etických zásad a jak se angažují v nápravě věci. Druhá část besedy byla vyhrazena dotazům žáků i učitelů. Dotazy se týkaly nejen morálního stavu dnešní  společnosti, ale i podoby etického vzdělávání (etická výchova ve školách), úrovně českého soudnictví, mezigeneračních vztahů aj.

Cíl:

       Hlavním cílem účasti na besedě bylo seznámit žáky s osobností  prof. Jana Sokola a jeho názory na současný morální stav české společnosti. Nejednalo se jenom o samotnou kritiku, ale i návrh možného řešení na změnu tohoto stavu. Obsahově beseda svůj cíl zcela splnila.

Zhodnocení a zpětná vazba:

 Žáci hodnotili besedu jako velice přínosnou a zajímavou zkušenost. Část žáků využila časový prostor pro dotazy, které pomohly ujasnit některé neznalosti. Takto pojatou akci lze doporučit i do budoucna. V rámci zmiňovaného cyklu přednášek se připravuje  další návštěva.

Pozn.
Z besedy byla pořízena stručná fotodokumentace.

Třeboň, 3. 2. 2011

Zapsal: Mgr. Zdeněk Kučera (vedoucí týmu aktivity 06)

 

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout