Gymnázium Třeboň

Aktivita 01- Školní časopis jako metoda výuky českého jazyka?

Koncept se jevil na počátku jako velmi odvážný a vcelku atraktivní – tvorba školního časopisu se měla stát účinnou formou výuky českého jazyka a literatury ve vybraném ročníku. Vše jsem navíc chtěla spojit s nutností nadchnout poměrně problematickou třídu pro společnou věc, která by jim dovolila zapomenout na nechuť k výuce jazyka i ne příliš ideální vztahy ve třídě (významný socializační efekt). Projekt byl navíc šťastně podpořen čerstvě získaným grantem spojeným s finanční dotací a podporou vedení školy. Důležitou motivací pro tuto aktivitu byla i absence tradice fungujícího školního časopisu jako důležitého média reflektujícího zájmy a potřeby žáků, pedagogů, mapujícího běžný chod naší školy. Pro práci jsem si vybrala kvartu osmiletého gymnázia.

Úkolem pedagoga na startovní čáře tohoto projektu musí být přesné pojmenování cíle a výstupu. Cílem bylo získání dostatečných jazykových dovedností a schopností k tvorbě atraktivních a čtivých textů – tzn. dosáhnutí předepsané jazykové a stylistické úrovně prostřednictvím inovativních vyučovacích metod, založených na kreativitě a vzájemné korekci mezi žáky. Neméně podstatným cílem bylo hledání atraktivních témat ke zpracování – vycházejících nejen ze života školy, ale po stránce odborné propojujících i ostatní předměty jako jakési průřezové téma linoucí se skrze všechny obory a hledající adekvátní formu k popularizaci probíraného učiva. Základním výstupem je dodnes pravidelně vycházející časopis, který bude i po formální stránce vznikat na půdě školy a bude maximálně využívat dovednosti žáků, rozvíjených i v jiných předmětech.

Hledání využití znalostí jazyka při tvorbě časopisu je otázkou fantazie, hravosti, nápaditosti pedagoga, potažmo i samotných žáků. Je škoda omezit výuku funkčních stylů na prostý výčet a popis jednotlivých slohových útvarů. Práce s konkrétními tiskovinami nám na začátku umožnila smysluplně hledat ideální podobu časopisu – jak po stránce obsahové, tak i po stránce formální. Ujasnili jsme si, z jakých základních částí se každý časopis skládá, jaké by měl mít rubriky, jakými tématy a jako formou by mohly být naplňovány. Celá třída se stala redakcí s patřičnou hierarchií, byla rozdělena na jednotlivé týmy dle zvolených rubrik. Pravidelně každý týden jsem vyčlenila poměrně významný prostor jakési společné redakční radě, na které vždy vystoupili vedoucí jednotlivých redakcí se svou vizí – s náměty, nápady, problémy. Společně jsme se snažili hledat náměty a k nim adekvátní slohové útvary. Často docházelo i na různé soutěže, konfrontace – např. psaní článků na stejná témata a jejich postupné hodnocení, korektury a hledání ideálního (později uveřejněného) tvaru. Velmi efektivní v opakování pravopisu se ukázaly vzájemné korektury textů. Nedílnou součástí časopisu jsou i jakási literární okénka, která jsou v ideálním případě naplňována texty týkajícími se právě probírající literatury – recenze, upoutávky, anotace, pokusy o eseje, zpravodajské vstupy o knižních novinkách, překladech, nakladatelstvích. Důležitá je i jakákoliv vlastní tvorba, rozhovory, ankety, komentáře.

Od spuštění této aktivity uběhly letos tři roky. Ukázalo se, že jako běžná součást výuky nemůže forma tvorby školního časopisu fungovat déle než jeden rok. Výběr kvarty (9. třídy) se ukázal být velmi šťastným, co se týče náplně předmětu český jazyk a literatura velmi dobře stačil reflektovat všechny jeho důležité součásti. Od kvinty (to už jsme v prostoru gymnaziálního vzdělávání) je ŠVP orientován podstatně více na literaturu, a tak se po uplynulém roce přirozeně vyprofilovala potřeba tvořit časopis mimo rámec výuky. Vznikla fungující redakční rada nejen z vybraných žáků této třídy, ale i ze zástupců ostatních tříd, čímž se otevřel výběr témat i možnosti dalšího kvalitativního posunu publicistické tvořivosti. Časopis GYM vychází už čtvrtý rok pravidelně každé dva měsíce, jeho struktura je poměrně pevná, v jednotlivostech se proměňuje dle aktuálních potřeb a schopností jednotlivých redaktorů. Rovnocennou součástí redakční rady jsou i dva pedagogové, kteří zprostředkovávají propojení s ostatními učiteli či vedením školy. Poslední rok se k tištěnému časopisu přidaly i fungující webové stránky, které se staly jeho nedílnou součástí, fungují jako velmi praktický prostředník mezi jednotlivými redaktory, stejně jako dávají možnost každému jejich návštěvníkovi vyjadřovat se k jednotlivým článkům nebo k blogům, které zde pravidelně radaktoři GYMu zveřejňují.

Protože se stala tvorba časopisu na jeden rok nedílnou součástí výuky, bylo nutné některé aktivity klasifikovat – např. pokud dostala celá třída stejné zadání a já z nich vybírala nejlepší text k otištění, pokud jsme dělali korektury textů (žáci na známky opravovali) apod. Jakési bonusové známky získávali jednotliví žáci průběžně za svou aktivitu.

Úspěch a kvalitu časopisu GYM třeboňského gymnázia postupně korunují i dílčí úspěchy v různých soutěžích školních časopisů a hlavně neustále rostoucí popularita mezi žáky a pedagogy školy, která se stala pro redaktory největší motivací v jejich poctivé školní i mimoškolní aktivitě.

Časopis GYM dnes vzniká jako součást projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Konkurenceschopnost pro Třeboňsko, který je financován z finančních prostředků Evropského sociálního fondu.

Mgr. Anna Kohoutová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout