Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Důstojnost lidské osobnosti (tvorba DVD č. 2)

Datum konání :              25.10. 2010

Třída, počet žáků :         celkem 17 žáků  primy 
 
Vyučující :                       Mgr. Zdeněk  Kučera

Cíl : Vytvořit na základě scénáře krátký videozáznam / spot na zadané téma

Použité materiály a technika: pracovní listy, videokamera, fotografie z návštěvy ZŠ praktické v Třeboni

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci byli v úvodu hodiny seznámeni s tématem a požadovanými úkoly. Pracovali částečně ve dvojicích, částečně samostatně řešili zadané úkoly z oblasti mezilidských vztahů za pomoci pracovního listu. Pracovní listy obsahovaly otázky k tématu Důstojnost lidské osobnosti. Uvedená látka nebyla před započetím práce probírána či opakována, žáci tak museli vycházet ze svých dosavadních znalostí a zkušeností. Týden před probíraným tématem žáci společně s vyučujícím navštívili Základní školu praktickou v Třeboni (19.10. 2010), kde je ředitel školy Mgr. Karel Kříž seznámil s provozem i výukovým zaměřením školy tohoto typu.
Žáci byli ve skupinách schopni vyřešit všechny požadované úkoly (důstojnost lidské osobnosti, nečekané změny v lidském životě, nečekané krizové situace a jejich řešení, empatie, charita, stacionář, chráněná dílna), obhájit a zdůvodnit  své odpovědi a předložit je k další diskusi. Z výstupu žáků i vyučujícího byl pořízen videozáznam na základě předem vytvořeného scénáře – Důstojnost lidské osobnosti. 
Zpětná vazba : Žáci se dokázali zamyslet nad pojetím lidské důstojnosti a nad situací, kdy je někomu toto přirozené právo odpíráno. Z rozhovoru s žáky vyplynulo, že uvedené téma (zpracované formou scénáře pro DVD projekci) je v dnešní době stále aktuální.


Doporučení: Dané téma zařadit do ŠVP.   


Poznámka:  Vytvořené DVD s pořadovým číslem 2.

21.2. 2011                                                                  

Zapsal:          Mgr. Zdeněk Kučera

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout