Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Společenská etiketa – I. (tvorba DVD č. 4)

Datum konání:  25. 3. 2011
                            
Třída, počet žáků: žáci I. ročníku  (celkem 21 žáků)
                                   
Vyučující: Mgr. Zdeněk Kučera

Cíl: Vytvořit na základě scénáře krátký videozáznam/ spot na zadané téma

Použité materiály a technika:  scénář, videokamera, práce s programem Windows Movie Maker, vytvoření hudebního pozadí, textových polí a barevné animace

Hodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci I. ročníku za účasti vyučujícího vytvořili na základě stanoveného tématu „Prosociální chování ve veřejném životě“ vlastní scénář k tvorbě čtvrtého DVD s názvem „Společenská etiketa - I.“. Žáci si před samotným natáčením v hodině občanské výchovy ujasnili základní etické pojmy a pravidla slušného chování mezi lidmi, uvedli situace, kdy je společenská etiketa nutná a dohodli se, které situace použijí při tvorbě scénáře (pozdravy, návštěva divadla, chování ve veřejné dopravě, nakupování, vzájemné představování). Scénář konzultovali společně se svým vyučujícím. V exteriéru i  interiéru budovy školy pak proběhlo samotné natáčení jednotlivých scének.
Zpětná vazba: Žáci se seznámili se zásadami slušného chování ve společnosti, vysvětlili si a pochopili termín společenská etiketa, sami zdůvodnili nutnost osvojení si a uplatnění těchto pravidel v běžném životě člověka.

Doporučení:
DVD použít k výuce i vzájemné diskusi v hodinách OBV a ZSV.

Poznámka:  Vytvořené DVD s pořadovým číslem 4.

25.3. 2011
Zapsal:  Mgr. Zdeněk Kučera

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout