Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Výukový program o odpadech Kdo dělá v lese skládku, sám není v pořádku

Datum konání:    28. 3. 2011 (2 hodiny)
Třídy, počet žáků:    tercie, celkem 27 žáků
Vyučující:        Mgr. Štěpánka Otepková
Lektor:        Mgr. Matouš Šimek


Použité materiály a metody: přednáška, diskuse, simulační hry a soutěž


Cíl: Netradiční formou poskytnout další informace o odpadech, které umožní žákům zaujmout odpovědný postoj k problematice odpadů a životního prostředí. Prakticky si vyzkoušet nabyté vědomosti, prezentovat vlastní názor a zkušenosti. Rozvíjet kompetence k učení, k řešení problémů.


Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci si během výukového programu trvajícího 2 vyučovací hodiny nejdříve prakticky ověřili, zda dokážou správně třídit jednotlivé složky odpadu, rozpoznat směsné obaly a vyhledat značky o složení obalu. Diskutovali o problémech různých druhů plastů z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí. Lektor seznámil žáky s možnostmi nakládání s odpady, rozdílech mezi černou a řízenou skládkou a s problémy, které může černá skládka způsobit.
Žáci diskutovali o výhodách a nevýhodách spalování, třídění a recyklace. Dále porovnávali výhody a nevýhody různých typů poplatků za odvoz a zpracování komunálního odpadu.
Při simulační hře se žáci pokoušeli odhadnout, jak dlouho se v přírodě rozkládá různý druh odpadu.
Forma výuky žáky velmi zaujala. Zejména ocenili možnost aktivně se na programu podílet.
Zpětná vazba: Při krátké závěrečné hře byly ověřeny získané znalosti, dovednosti i schopnost kooperace.  Rozhovorem s žáky si vyučující zjistila, zda žáci takovýto typ výuky vítají a co je nejvíce zaujalo a překvapilo.


Doporučení: Domnívám se, že by bylo vhodné akci pravidelně opakovat a začlenit ji do školního vzdělávacího programu. U žáků je nutno rozvíjet schopnosti pojímat vztahy v přírodě komplexní formou a zvyšovat jejich praktické dovednosti.


Mgr. Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout