Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Exkurze – Státní oblastní archiv Třeboň

Datum:
16. listopadu 2010

Účastníci akce:
2. ročník – 24 žáci (z celkového počtu 26 žáků ve třídě)

Vyučující:
Mgr. Václav Pražák, Mgr. Milan Sudický

Průvodkyně:
PaedDr. Laděna Plucarová

Průběh:
V rámci dvouhodinové exkurze se žáci 2. ročníku, kteří pracují v rámci předmětu Informační a komunikační technologie na dějepisném a zeměpisném katalogu, mohli seznámit s historií archivnictví v jižních Čechách od 17. století až do současnosti, základními organizačními jednotkami archivu a mohli rovněž shlédnout způsob ukládání archiválií a jejich zpracování. Vyčerpávající výklad s užitečnými informacemi účastníkům exkurze poskytla PaedDr. Laděna Plucarová, archivářka a vedoucí oddělení správy fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Třeboni.

Cíl: Cílem této exkurze bylo odbourat některé zažité představy o funkci archivu představit ho jako živou a flexibilní instituci, která může poskytnout zájemcům velmi zajímavé informace. Vedle základní historie se tak žáci mohli seznámit se základním fungováním archivu, jeho strukturou a úlohou, ale především získali praktické poznatky o uložených pramenech, možnostech jejich studia (v badatelně, na internetu), o velmi dobře vybavené archivní knihovně a především o zásadách komunikace mezi badatelem a archivem. Ukázky ukládání archiválií a jejich zpracování pak byly doplněny informacemi o studiu archivnictví a náplni práce archiváře pro případné zájemce o tento obor.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Cíle exkurze bylo v nejvyšší možné míře dosaženo a nemalou zásluhu na úspěchu celé akce měla PaedDr. Plucarová, která svým fundovaným a současně poutavým výkladem dokázala zaujmout žáky a problematiku jim názorně přiblížit. Žáci ocenili především informace o knihovně a možnostech jejího využívání jako důležitého zdroje informací, někteří se již přímo informovali na konkrétní okruhy. Vzhledem k zákazu fotografování v prostorách archivu nebylo možné pořizovat fotodokumentaci.

Doporučení:
Exkurzi je možno doporučit i pro další věkově vhodné třídy (především vyššího gymnázia), v případě nižších ročníků by bylo zapotřebí obsah upravit a přizpůsobit. Vzhledem k snadné dostupnosti objektu nenastávají (až na případný výběr termínu) závažnější potíže s organizací. Spolupráce s archivem by byla případně možná i v rozšířené verzi s praktickým zaměřením, které by však vyžadovalo určité praktické zkušenosti (hlavně paleografické) a větší časovou dotaci.

Zpracoval: Mgr. Václav Pražák, člen týmu aktivity 05

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout