Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Cesta odpadu - třídění

Datum konání:    21. 11. 2011 (2 x 1 hodina)
Třídy, počet žáků:    tercie, celkem 28 žáků
Vyučující:        Mgr. Štěpánka Otepková
Použité materiály a metody: vlastní pracovní list, plastové odpady ze školy, samostatná laboratorní práce, porovnávání, dedukce, diskuse
Cíl: vést žáky k samostatnému ověřování informací a zpracování zadaného tématu, rozvíjet základní dovednosti při práci v laboratoři. Na základě samostatně zjištěných poznatků odvodit jejich praktické využití, eventuelně vliv na životní prostředí. Rozvíjet kompetence k učení, k řešení problémů. Mezipředmětové vztahy.
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Na základě připraveného laboratorního protokolu žáci prakticky porovnávali vlastnosti nejběžnějších plastů – odpadů, které měly nejvyšší zastoupení v nádobách na tříděný odpad v budově školy. Porovnávali jejich fyzikální a chemické vlastnosti a na základě zjištěných informací diskutovali o praktickém využití těchto odlišností např. při dalším třídění a zpracování plastů. Z chování při hoření odvodily jejich možné negativní důsledky na životní prostředí a zdraví člověka.
Žáci si ověřili a doplnili informace o plastových odpadech, které získali během prezentací.
Žáci pracovali nejdříve samostatně, poté ve skupinách porovnávali své výsledky.
Na závěr se žáci pod vedením vyučující pokusili odvodit souvislosti mezi zjištěnými poznatky o vlastnostech plastů a životním prostředí.
Toto laboratorní cvičení bylo ukázkou praktického uplatnění mezipředmětových vztahů i spojením teorie s praxí.
Toto laboratorní cvičení se uskutečnilo již podruhé a bude zařazeno do osnov a tematického plánu předmětu cvičení z přírodovědných předmětů pro další školní rok.

 Mgr. Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Foto: Štěpánka Otepková 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout