Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Cesta odpadu - exkurze

Datum konání:    28. 11. 2011 (8 hodin)
Třídy, počet žáků:    tercie, kvarta 27 + 14 žáků
Vyučující:        Mgr. Štěpánka Otepková, Mgr. Jitka Mašková
Lektor:        Mgr. Matouš Šimek
Použité materiály a metody: exkurze s odborným výkladem, diskuse
Cíl: ujasnit a upevnit základní ekologické vztahy a souvislosti o odpadech. V praxi ukázat ekonomické a ekologické důsledky třídění, recyklace, dalšího zpracování a ukládání odpadů. Zprostředkovat informací, které umožní žákům zaujmout odpovědný postoj k problematice odpadů a životního prostředí. Doplnit teoretické znalosti o praktické zkušenosti. Rozvíjet kompetence k učení, k řešení problémů.
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Dne 28. 11. 2011 se v rámci předmětu cvičení z přírodovědných předmětů uskutečnila celodenní exkurze žáků tercie a části kvarty (těch, kteří navštěvovali tento předmět v minulém školním roce) do firem, které se zabývají recyklací, tříděním a zpracováním odpadu. Žáci si pod vedením zaměstnanců firem prohlédli provozy a ptali se na další podrobnosti o fungování zařízení.
V rámci exkurze jsme navštívili firmu Bonus spol. s r.o. v Borovanech, která se zabývá recyklací pneumatik na gumové granuláty různé zrnitosti, které se používají na výrobu pryžových elastomerů (desek) pro průmysl a stavebnictví (dětská hřiště, sportoviště, protihlukové a antivibrační desky, atd). Vedlejším produktem je také textilní složka, ze které je možno ve směsi s jemným křemičitým pískem vytvářet povrchy velmi vhodné pro koňské výběhy, doskočiště a parkury. Dále jsme navštívili firmu Odpady Písek s.r.o., která provozuje skládku pro likvidaci tuhých komunálních odpadů, které vznikají na území okresů Písek a Strakonice. Nedílnou součástí likvidace odpadů je i jejich dotřiďování, které umožňuje zpětné surovinové využití. V provozu dotřiďovací linky je recyklován papírový a plastový odpad.
Vedlejší činností skládkování odpadů je zpracovávání skládkového plynu, který je energeticky využíván k výrobě elektrické energie.
Exkurze velmi dobře doplnila a uzavřela předchozí aktivity uskutečněné v tomto školním roce v rámci projektu. Žáci i vyučující hodnotili exkurzi velmi pozitivně.
Doporučení: V příštích letech by bylo vhodné akci zopakovat. Může velmi pomoci celkovému povědomí o důležitosti problematiky odpadů.

 Mgr. Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Foto: Štěpánka Otepková


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout