Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Exkurze – Státní oblastní archiv Třeboň, 18. 10. 2011

Datum konání: 18. 10. 2011                        
   
Třída, počet žáků: Seminář z dějepisu – 12 žáků (z celkového počtu 12 žáků ve skupině)
                                   
Vyučující: Mgr. Václav Pražák

Průvodkyně: PaedDr. Laděna Plucarová

Průběh:
V rámci dvouhodinové exkurze se žáci navštěvující seminář z dějepisu mohli seznámit s historií archivnictví v jižních Čechách od 17. století až do současnosti, základními organizačními jednotkami archivu a mohli rovněž shlédnout způsob ukládání archiválií a jejich zpracování. Vyčerpávající výklad s užitečnými informacemi účastníkům exkurze poskytla PaedDr. Laděna Plucarová, archivářka a vedoucí oddělení správy fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Třeboni.
 
Cíl:
Cílem této exkurze bylo odbourat některé zažité představy o funkci archivu, představit ho jako živou a flexibilní instituci, která může poskytnout zájemcům velmi zajímavé informace. Vedle základní historie se tak žáci mohli seznámit se základním fungováním archivu, jeho strukturou a úlohou, ale především získali praktické poznatky o uložených pramenech, možnostech jejich studia (v badatelně, na internetu), o velmi dobře vybavené archivní knihovně a především o zásadách komunikace mezi badatelem a archivem. Ukázky ukládání archiválií a jejich zpracování pak byly doplněny informacemi o studiu archivnictví a náplni práce archiváře pro případné zájemce o tento obor.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Cíle exkurze bylo v nejvyšší možné míře dosaženo a nemalou zásluhu na úspěchu celé akce měla PaedDr. Plucarová, která svým fundovaným a současně poutavým výkladem dokázala zaujmout žáky a problematiku jim názorně přiblížit. Žáci ocenili především informace o knihovně a možnostech jejího využívání jako důležitého zdroje informací, někteří se již přímo informovali na konkrétní okruhy. Vzhledem k zákazu fotografování v prostorách archivu nebylo možné pořizovat fotodokumentaci.

Doporučení:
Exkurze je již několik let organickou součástí výuky v semináři z dějepisu a tuto skutečnost není důvod měnit. Vzhledem k snadné dostupnosti objektu nenastávají (až na případný výběr termínu) závažnější potíže s organizací. Spolupráce s archivem by byla případně možná i v rozšířené verzi s praktickým zaměřením, které by však vyžadovalo určité praktické zkušenosti (hlavně paleografické) a větší časovou dotaci.

Mgr. Václav Pražák, vedoucí exkurze

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout