Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Přednáška - Vilém z Rožmberka jako císařův diplomat, 25. 11. 2011

Datum konání: 25. 11. 2011                        
   
Třída, počet žáků: Seminář z dějepisu – 8 žáků (z celkového počtu 12 žáků ve skupině)
                                   
Vyučující: Mgr. Václav Pražák

Přednášející: Mgr. Kateřina Pražáková (Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Průběh:
Historička Kateřina Pražáková se ve své přenášce se zaměřila na diplomatické působení Viléma z Rožmberka v císařských službách při jeho cestách do Polska. Přítomné zájemce seznámila rovněž velmi erudovaně s celkovým historickým kontextem, v němž rožmberský vladař vyvíjel svou aktivitu, stejně jako se způsoby, jakými jeho činy reflektovali jeho současníci.
 
Cíl:
Cílem přednášky bylo seznámit žáky v souvislosti s jubileem „Rožmberského roku“ s novými poznatky o politických aktivitách jednoho z nejvýznamnějších českých velmožů raného novověku.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Přednáška byla účastníky hodnocena velmi pozitivně nejen po stránce obsahové, ale rovněž i vzhledem k velmi atraktivně a zajímavě podané formě výkladu. Zhotovená fotodokumentace je uveřejněná na internetových stránkách školy.

Doporučení:
Přednáška byla umožněna díky projektu Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60 let EU, jehož partnerem je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Příležitost realizovat tuto či jinou přednášku uvedeného přednášejícího v budoucnu tak bude záviset hlavně na realizátorech uvedeného projektu.

Mgr. Václav Pražák, vyučující semináře z dějepisu
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout