Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Exkurze na soustavu pískoven v okolí Suchdola nad Lužnicí (22. 4. 2010)

Datum: 9., 12., 13. a 16. dubna 2010 (2 hodiny přednáška, 3 hodiny exkurze)

Třídy, počet žáků: prima, sekunda, tercie, kvarta, 112 žáků

Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková, Mgr. Jitka Mašková, Mgr. Jaroslava Vondrášková, Mgr. Milada Benedová, RNDr. Ivana Kubínová

Použité materiály a metody:přednáška, výpočty v hodinách matematiky, porovnání výsledků, diskuse, exkurze, laboratorní cvičení z chemie, pracovní listy v hodině biologie

Cíl: využít jedinečné polohy školy v centru CHKO Třeboňsko pro objasnění ekologických i ekonomických souvislostí. Zapojit problematiku dopravy a odpadů i do jiných přírodovědných předmětů. Na základě praktické zkušenosti (sběru odpadků) v kontrastu s přírodou vést žáky k odpovědnému chování vzhledem k životnímu prostředí.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
V přípravné fázi žáci při hodinách matematiky porovnávali množství zplodin uvolněných a náklady při cestě na exkurzi za využití různých dopravních prostředků. Na základě zjištěných údajů vybrali ekologicky a ekonomicky nejvýhodnější dopravní prostředek. Před vlastní exkurzí žáci všech tříd nižšího gymnázia vyslechli přednášku RNDr. Markéty Drábkové o samočistících schopnostech vody, čištění odpadních vod a minimalizování negativních důsledků těžebních aktivit v CHKO.

Exkurzi vedla RNDr. Markéta Drábková, která žákům ukázala pískovny v různých fázích těžby i rekultivace. Žáci viděli na konkrétních příkladech vodní nádrže o různé čistotě vody, seznámili se s pojmem bioindikátory a sledovali výskyt některých vodních živočichů v daných lokalitách.

Během exkurze žáci také vyčistili nejbližší okolí jedné z pískoven od odpadků a zjistili, jaký typ odpadu nejčastěji znečišťuje okolí této pískovny. Tyto informace pak žáci tercie využili při následném laboratorním cvičení v rámci chemie. Žáci primy a sekundy po návratu z exkurze vypracovali v hodině biologie pracovní listy.

Z přednášky, exkurze i laboratorních cvičení bylo pořízeno několik ilustračních fotografií. Ty budou použity jednak jako dokumentace k projektu a současně do kroniky některých tříd.

Doporučení: Přednášku s exkurzí začlenit do vzdělávacího programu pouze jednoho ročníku. Lépe se zajistí kontinuita exkurzí v delším časovém horizontu a program se snáze přizpůsobí aktuální úrovni vědomostí žáků především z biologie a chemie. Výpočtové úlohy je možné doplnit např. o porovnání množství zplodin jednotlivých dopravních prostředků vzhledem k překonané vzdálenosti či počtu přepravovaných osob.

Mgr. Štěpánka Otepková, vyučující a vedoucí aktivity 04

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout