Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Místo mého bydliště - zpracování textů

Datum: květen 2012 (31. 5. 2012)
Zpracování: při hodinách IKT, individuální konzultace žáků s vyučujícím
Účastníci akce: žáci 1. ročníku
Vyučující: Ivana Kubínová
Cíl:
- rozvoj schopnosti vyhledat potřebné informace pomocí internetu i jiných zdrojů
- zpracovat textový dokument na počítači, součástí dokumentu budou upravené fotografie
- pracovat s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
- uplatňovat základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
- používat styly při tvorbě dokumentu a aplikovat pravidla pro jejich používání
- vkládání a upravování vložených objektů do textu
- práce s mapou: výřez, kopie obrazovky, vložení do textového editoru
- správná citace zdrojů

Kompetence:
- k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní, sociální
Témata:
Žáci vytvořili textový dokument na základě vyhledávání informací na internetu, popř. pomocí jiných zdrojů a popsali jednotlivá místa z hlediska dějepisného a zeměpisného. Tento popis vytvořili v textovém editoru, přičemž dodržovali základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem. Textové informace doplnili vlastními upravenými fotografiemi.

Průběh akce:
Žáci vytvořili v textovém editoru alespoň na 2 stránky A4 dokument o vybraném místě. V dokumentu použili styly – nadpis1, nadpis2, odstavec …, součástí dokumentu jsou upravené fotografie. Informace o vybraném místě získali alespoň ze tří zdrojů – internet, kniha, časopis, archív …. V 1. fázi zpracování vyznačili, odkud jsou informace získány. Důraz byl také kladen na správnou citaci zdrojů. Žáci při zpracování textu použili i program na úpravu výřezu obrazovky, aplikovali tak i znalosti z dalších aplikačních programů.
Hodnocení:
Při zpracování textu si žáci osvojili tyto dovednosti:
•    orientovat se v prostředí textového editoru, nastavit jeho prostředí pro práci a používat jeho nástroje;
•    správně zadávat text, přenést text z jiného zdroje (webu apod.) jako neformátovaný;
•    při pořizování textu průběžně vytvářet jeho strukturu i vzhled přiřazováním stylů;
•    formátovat odstavce pomocí úprav vlastností jim přiřazených stylů;
•    určovat vlastnosti stránky, používat záhlaví a zápatí, využívat pole a další pomocné prvky;
•    vkládat a editovat objekty včetně tabulek;
•    používat pomocné funkce a nástroje textového editoru na sledování změn a na týmovou spolupráci;
•    vytvořit a editovat hypertextový odkaz, vygenerovat obsah dokumentu;
•    uložit/načíst dokument v jiném než pro editor nativním formátu


Zpracovala: Ivana Kubínová   

Datum: 1. 6. 2012

Foto. Ivana Kubínová


 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout