Ukončení projektu

Projekt Pilotní ověřování a modernizace ŠVP ZV v regionu Třeboňsko

Hodnotící zpráva o projektu Pilotní ověřování a modernizace ŠVP ZV v regionu Třeboňsko - soubor ve formátu pdf

 

Při tvorbě vlastního vzdělávacího programu pro nižší G jsme vycházeli z toho, že vzdělání musí být užitečnou službou, která bude reflektovat potřeby žáků a jejich individualitu. Chceme, aby naši žáci byli ve svém příštím životě úspěšní. Jejich preferencím může vyhovovat široká nabídka volitelných předmětů, v letošním roce již od primy.

Nejde však jen o to poskytnout žákům co nejvíce vědomostí. Naši žáci si nemají podržet v hlavě všechny naučené poučky a vzorce. Chceme, aby si osvojili potřebné myšlenkové pochody, jimiž se dostanou k vědění. Umět je dočasné, rozumět je trvalé.

Pilotní projekt, spolufinancovaný Evropskými sociálními fondy, nám poskytl příležitost zaměřit se vedle didaktické funkce školy na rozvíjení potřebných dovedností, především sociálních - spolupracovat ve skupině, řešit úkoly a problémy společně, umět spolu žít. Žáci si to mohli vyzkoušet při svém pobytu v Zahrádkách, při tvorbě časopisu GYM, při natačení filmu o řece Lužnici. Projekt poskytl možnost realizovat i takové aktivity jako Den řemesel s příležitostí procvičit si zajímavé techniky – síťování, drhání, pletení košíků aj.

Chceme také vytvářet a posilovat společenské a občanské postoje našich žáků. Rádi bychom, aby si žáci vážili odkazu minulosti, minulých hodnost a tradic. Aby cítili větší úctu k našemu regionu, např. poznáváním řemesel spjatých s lidmi, kteří zde kdysi žili. Ze starých a téměř zapomenutých řemesel jsme vybrali techniku vyšívání rybími šupinami. Výsledkem této snahy bude metodická publikace o výšivkách a jejich realizace v hodinách výtvarné výchovy.

Prohlídka moderního umění byla zaměřena na moderní francouzské směry s důrazem na impresionismus jako výrazný mezník nejen ve výtvarném umění. Díky fundovanosti lektorů byli studenti svědky zajímavého výkladu opírajícího se o konkrétní díla francouzských mistrů Byli nuceni aktivně se výkladu účastnit, formulovali své vědomosti a snažili se je konfrontovat s výkladem.

Žáci mohli navštívit mnohá místa se stopami života a působení významných osobností. O tom, jak hodnotní a duchovně bohatí lidé mezi námi žijí, se mohli žáci přesvědčit při besedách s prof. M. Hilským, biskupem V. Malým, prof. T. Halíkem, animátorem J. Balejem.

Příkladem občanské angažovanosti ve veřejném životě jsou lidé jako E. Tabery z časopisu Respekt, M. Wollner a J. Vondráček z redakce aktuální publicistiky České televize. Svým postojem a profesionalitou mohou být vzorem, až jednou budou naši absolventi stát na pomyslné křižovatce volby mezi pohodlím života bez rizika, anebo životem s odpovědností za sebe i druhé.

Myslím, že naše škola měla v uplynulých dvou letech mimořádnou možnost zařadit do svého programu aktivity, kdy výuka neprobíhá ve školních prostorách, otvírá okna a dveře do skutečného života. Možná, že to už nepůjde v plné šíři zopakovat. Ukazuje nám to však cestu, po které žáci se svými učiteli v budoucnu půjdou.

Jaroslava Lhotská
metodik

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Schůzka rodičů pro 1.4

19. října 2021 od 16:30 v učebně biologie v přízemí informativní schůzka rodičů s vedením školy a učiteli

Podzimní prázdniny

27. a 29. 10. podzimní prázdniny, 28. 10. státní svátek

Moderní společenské hry 19. 10.

Od 13.15 hodin, učebna dějepisu.

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň