Gymnázium Třeboň

Ukončení projektu

Projekt Pilotní ověřování a modernizace ŠVP ZV v regionu Třeboňsko

Hodnotící zpráva o projektu Pilotní ověřování a modernizace ŠVP ZV v regionu Třeboňsko - soubor ve formátu pdf

 

Při tvorbě vlastního vzdělávacího programu pro nižší G jsme vycházeli z toho, že vzdělání musí být užitečnou službou, která bude reflektovat potřeby žáků a jejich individualitu. Chceme, aby naši žáci byli ve svém příštím životě úspěšní. Jejich preferencím může vyhovovat široká nabídka volitelných předmětů, v letošním roce již od primy.

Nejde však jen o to poskytnout žákům co nejvíce vědomostí. Naši žáci si nemají podržet v hlavě všechny naučené poučky a vzorce. Chceme, aby si osvojili potřebné myšlenkové pochody, jimiž se dostanou k vědění. Umět je dočasné, rozumět je trvalé.

Pilotní projekt, spolufinancovaný Evropskými sociálními fondy, nám poskytl příležitost zaměřit se vedle didaktické funkce školy na rozvíjení potřebných dovedností, především sociálních - spolupracovat ve skupině, řešit úkoly a problémy společně, umět spolu žít. Žáci si to mohli vyzkoušet při svém pobytu v Zahrádkách, při tvorbě časopisu GYM, při natačení filmu o řece Lužnici. Projekt poskytl možnost realizovat i takové aktivity jako Den řemesel s příležitostí procvičit si zajímavé techniky – síťování, drhání, pletení košíků aj.

Chceme také vytvářet a posilovat společenské a občanské postoje našich žáků. Rádi bychom, aby si žáci vážili odkazu minulosti, minulých hodnost a tradic. Aby cítili větší úctu k našemu regionu, např. poznáváním řemesel spjatých s lidmi, kteří zde kdysi žili. Ze starých a téměř zapomenutých řemesel jsme vybrali techniku vyšívání rybími šupinami. Výsledkem této snahy bude metodická publikace o výšivkách a jejich realizace v hodinách výtvarné výchovy.

Prohlídka moderního umění byla zaměřena na moderní francouzské směry s důrazem na impresionismus jako výrazný mezník nejen ve výtvarném umění. Díky fundovanosti lektorů byli studenti svědky zajímavého výkladu opírajícího se o konkrétní díla francouzských mistrů Byli nuceni aktivně se výkladu účastnit, formulovali své vědomosti a snažili se je konfrontovat s výkladem.

Žáci mohli navštívit mnohá místa se stopami života a působení významných osobností. O tom, jak hodnotní a duchovně bohatí lidé mezi námi žijí, se mohli žáci přesvědčit při besedách s prof. M. Hilským, biskupem V. Malým, prof. T. Halíkem, animátorem J. Balejem.

Příkladem občanské angažovanosti ve veřejném životě jsou lidé jako E. Tabery z časopisu Respekt, M. Wollner a J. Vondráček z redakce aktuální publicistiky České televize. Svým postojem a profesionalitou mohou být vzorem, až jednou budou naši absolventi stát na pomyslné křižovatce volby mezi pohodlím života bez rizika, anebo životem s odpovědností za sebe i druhé.

Myslím, že naše škola měla v uplynulých dvou letech mimořádnou možnost zařadit do svého programu aktivity, kdy výuka neprobíhá ve školních prostorách, otvírá okna a dveře do skutečného života. Možná, že to už nepůjde v plné šíři zopakovat. Ukazuje nám to však cestu, po které žáci se svými učiteli v budoucnu půjdou.

Jaroslava Lhotská
metodik

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout