Gymnázium Třeboň
Nacházíte se zde: Úvodní stránka / O Škole / Historie

Historie školy

Cesta k založení střední školy v Třeboni byla složitá. V období 1851 - 1856 byla zřízena dvouletá škola podreálná. Od školního roku 1868 byly přeloženy do Třeboně z Českých Budějovic české paralelky německého gymnázia a Třeboňská podreálka byla přeměněna cisařským rozhodnutím ze dne 21. prosince 1867 ve státní nižší reálné gymnázium. Vyučování bylo zahájeno 1. října 1868.
Postupně počet žactva vzrostl natolik, že byla podniknuta akce, aby nižší gymnázium bylo rozšířeno na vyšší. Tento požadavek povolilo c .k. ministerstvo od školního roku 1903/04 za podmínky postavení nové školní budovy.
Pro stavbu nové budovy byl vybrán pozemek tehdejší chmelnice, který byl odkoupen od knížete Schwarzenberka. Stavba nové budovy byla zahájena 2. února 1905 a ještě téhož roku byla přivedena pod střechu a zvenčí omítnuta. V roce 1906 byly dokončeny práce uvnitř, takže od 20. září 1906 se začalo v nové budově vyučovat.
Po skončeni 1. světové války byl zaznamenán na třeboňském gymnáziu prudký vzestup počtu žáků. Ve školním roce 1927/28 počet žáků začal klesat. Důvodem bylo menší uplatnění absolventů z klasického gymnázia, proto byla podána žádost o přeměnění zdejšího státního vyššího gymnázia na státní reálné gymnázium. Žádost byla kladně vyřízena 8. března 1929.
V letech 1929 - 31 došlo v budově školy k rozsáhlým úpravám. Adaptací kaple byla získána prostorná a světlá kreslírna, byly modernizovány učebny fyziky, chemie a přírodopisu. Nad střechou byla přistavěna astronomická pozorovatelna. V 30. letech se počet žáků zdvojnásobil (12 - 14 tříd). Mezi žáky byli schopní hudebníci, zpěváci i sportovci.
Slibný vývoj třeboňského ústavu přerušily události 40. let. Od jara 1941 byla budova gymnázia postupně zabírána německým vojskem. 30.3.1942 byla budova zabrána pro německou leteckou školu. Od září 1942 bylo třeboňské gymnázium přeneseno do Lomnice nad Lužnicí, kde se vyučovalo v budově měšťanské školy a dalších místnostech až do konce války.
Po skončení války byla budova gymnázia obsazena Rudou armádou a po jejím odchodu tu byli ubytováni repatrianti, proto se ve školním roce 1945/46 vyučovalo v náhradních prostorách. Teprve od školního roku 1946/47 mohlo být vyučování zahájeno ve vlastní budově.
Od roku 1948 ubývalo tříd i žáků. Ve školním roce 1952/53 bylo ve 4 třídách jen 82 žáků.
V roce 1952 byl vydán školský zákon o jednotné škole. Na povinnou osmiletou školní docházku navazovala tříletá výběrová škola ( jedenáctiletá střední škola ). V roce 1960 byla přeměněna na dvanáctiletou střední školu. Povinná školní dovházka byla devítiletá, výběrová střední škola tříletá. ( od roku 1961 vlastní název střední všeobecně vzdělávací škola ). Koncem 60.let byl pro tento typ střední školy obnoven název gymnázium. Do roku 1976 trval třináctiletý cyklus - 9 tříd základní školy a 4 třídy střední. V roce 1980 byly zavedeny bloky odborných předmětůs cílem orientovat žáky na technické obory.
Ve školním roce 1988/89 mělo třeboňské gymnázium 7 tříd. Všechny ročníky měly všeobecný charakter se specializací od 3. ročníku na odborné předměty (zemědělství, stavebnictví a programování).
Ve školním roce 1990/91 mělo gymnázium 8 tříd, v 1. ročnících byly otevřeny větve humanitní a přírodovědná. Od tohoto školního roku skládají žáci písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka a ústní maturitní zkoušku z českého a cizího jazyka ( povinně ) a dvou volitelných předmětů. V budově školy jsou pouze třídy gymnázia, 7 tříd ZŠ bylo sloučeno s 2. ZŠ v Třeboni.
Ve školním roce 1992/93 mělo gymnázium 9 tříd, poprvé i třídu šestiletého gymnázia.
Od 2.6.1995 je třeboňské gymnázium školou přidruženou k UNESCO. Od roku 1998 má škola vlastní tělocvičnu. V roce 2004 se škola zúčastnila výjimečného mezinárodního projektu Mondialogo, kdy naše škola postoupila do finále, které se uskutečnilo za naší účasti v Barceloně. V roce 2007 navštívil náš tým Argentinu, kam se dostal díky úspěchu ve stejném projektu - v Římě tentokrát obdržela naše škola 3. místo.

Ve školním roce 2007/2008 začíná gymnázium učit podle nového Školního vzdělávacího programu. V lednu 2007 začínáme realizovat atraktivní projekt Pilotní ověřování a modernizace ŠVP ZV v regionu Třeboňsko, který byl financován z prostředků ESF EU a MŠMT. V dalších letech škola získává prostředky i na další projekty: Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Konkurenceschopnost pro Třeboňsko, EU peníze SŠ nebo Nové výzvy pro Třeboňsko.

V srpnu 2012 odchází do důchodu stávající ředitelka školy Jana Coufalová, kterou ve funkci nahrazuje dosavadní učitelka Mgr. Anna Kohoutová, která se od 1. 8. 2012 stává novou ředitelkou školy.

Ve školním roce 2012/2013 je rekonstruován školní web. V roce 2013/2014 začínají ve škole vyučovat rodilí mluvčí jako lektoři angličtiny ve výuce anglické konverzace. V létě 2014 je rekonstruován areál fyziky, je nově a moderně vybavena učebna i pracovna, ve které jsou elektrifikované stoly, jsou zakoupeny tablety, fyzikální čidla a začíná se pracovat na nové metodice výuky fyziky (projekt Nové výzvy pro Třeboňsko).

Ve školním roce 2014/2015 se škola zapojuje do projektu Zdravý životní styl na kolečkách, jsou nakoupeny kolečkové brusle a pokračuje tím podpora pohybu a zdravého životního stylu našich žáků. V  únoru 2015 se zapojujeme do mezinárodního projektu Edison, škola hostí 5 stážistů z celého světa (do projektu se zapojujeme i v letech 2016, 2017 a 2018).

V létě 2015 je rekonstruován areál biologie, škola se konečně dočkala biologické laboratoře. V září 2015 získává škola jmenování fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ve stejném měsíci se stáváme místním centrem DofE - mezinárodní organizace Cena vévody z Edinburghu. Škola získává významné prostředky v rámci projektu Rozvoj jazykových kompetencí na třeboňském gymnáziu (OP VK) - učitelé a žáci se vydávají na studijní pobyty do Barcelony, Osfordu, Brightonu, Berlína, škola rozšižuje nabídku knih ve školní knihovně o několi stovek výtisků.  

Nejvýznamnější investiční akcí roku 2016 byla realizace nového areálu IKT, v roce 2017 jsme vybudovali nový východ ze školy a novou školní knihovnu (zde další krásné fotografie) a v jubilejním roce 2018 jsme se dočkali realizace našeho snu - nové půdní vestavby.

Při příležitosti zahájení jubilejního školního roku 2017/2018 jsme uzavřeli cenné partnerství se Státním oblastním archivem v Třeboni - smlouvu o spolupráci s naším gymnáziem jsme podepsali s ředitelem SOA PhDr. Václavem Ramešem (naším absolventem).

Pečlivě zpracované informace o další historii i současnosti našeho gymnázia jsme pro Vás zpracovali při příležitosti oslav 150. výroční jeho založení, prohlédnout a pročíst si je můžete zde:

Jubilejní zastavení

Ve školním roce 2018/2019 jsme získali další grant EU, již podruhé jsme se zapojili do velmi praktického projektu Šablony pro SŠ, díky kterým znovu čerpáme prostředky na školní psycholožku, tandemovou výuku, naši vyučující mohou jezdit za zkušenostmi a inspirací na jiné střední školy, podporujeme doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, přispíváme učitelům na jejich další vzdělávání. Našli jsme si také novou partnerskou školu - gymnázium v německém Gerstungenu, se kterým plánujeme první výmenu žáků na jaře roku 2020. Zapojili jsme se do příhraniční spolupráce v rámci projektu Škola bez hranic a získali možnost spolupracovat s partnerskou školou z Waldkirchenu a pořádat pro naše žáky společné poznávací exkurze. V rámci investičních akcí jsme dokončili areál výtvarné výchovy (na místě bývalého areálu chemie v přízemí školy), opravili v suterénu další prostory pro rozšíření šaten a hlavně v létě 2019 upravili školní dvůr na obou jeho stranách a instalovali drenáž podél východní strany budovy školy.

Na začátku roku 2020 zastihla i naše gymnázium celosvětová pandemie Covid-19, která prověřila schopnost žáků i učitelů přizpůsobit výuku neobvyklým podmínkám ve dvou školních letech (2020 - 2022) - naučili jsme se, co znamená distanční výuka. Škola je perfektně vybavená IT technikou, jsme propojeni prostřednictvím systému MS Teams. Navzdory mnohaměsíčním výpadkům prezenční výuky jsme dokázali zorganizovat všechny důležité procesy - přijímací i maturitní zkoušky. Dokázali jsme zrealizovat i řadu investičních akcí - žáci začínají využívat osmimetrovou horolezeckou stěnu v tělocvičně, novou posilovnu v suterénu, na školním dvoře výborně funguje nová venkovní učebna v zahradní pergole, máme revitalizovanou učebnu hudební výchovy nebo kancelář nového zástupce ředitelky školy. Na všechny novinky se můžete podívat zde (rok 2020) a zde (rok 2021).

Ve školním roce 2021/2022 částečně opět zdeformovala výuku covidová pandemie - i nadále se střídá výuka prezenční a distanční, naučili jsme se i další typ, tožiž výuku hybridní (zároveň s prezenční výukou učíme synchronně i nadálku - streamujeme výuku, pracujeme v MS Teams). Školu jsme opět dovybavili další IT technikou (nové tablety v knihovně), kompletně jsme zrekonstruovali školní webové stránky tak, aby splňovali ty nejpřísnější kritéria moderních webů (responsivita). Připravili jsme k realizaci další náročnější investiční akci - rekonstrukci sociálních zařízení ve 3 patrech budovy, kterou pro nás v letních měsících roku 2022 zrealizovala českobudějovická firma Retherm, s.r.o. Ve stejné době se nám podařilo uspět s žádostí o grant v rámci ERASMUS+, čímž jsme pro předmětovou komisi španělského jazyka získali významné prostředky na 2 výjezdy žáků a učitelů do španělsky mluvících zemí. Výuku v tomto školním roce ovlivnila i válka na Ukrajině, na našem gymnáziu začínají studovat ukrajinští žáci, pro které přizpůsobujeme vzdělávací obsah a snažíme se je podpořit i finančně prostřednictvím dobročinných sbírek. V červnu 2022 mění svém jméno stávající ředitelka školy na Anna Koktavá.

Ve školním roce 2022/2023 došlo na našem gymnáziu opět díky realizovaným investicím k několika změnám. Ve čtyřech kabinetech (CJ, ZEM, IKT a FYZ) byla vyměněna okna, čímž získaly tyto prostory daleko komfortnější vlastnosti (tepelné i estetické). Dovybavena byla relaxační místnost pro učitele v zázemí auly, na první pohled viditelnými změnami prošla i aula. Zde jsme instalovali kvalitní ozvučení a zlikvidovali jsme stupínek, který tady zbyl z dob, kdy prostor fungoval jako běžná učebna s tabulí a katedrou. Aula je rovněž nově vybavena kvalitními dubovými židlemi a stoly, v nice vedle čelní stěny bylo vybudováno technické zázemí. V průběhu podzimu 2023 bude do auly umístěno koncertní křídlo a na severní stěnu naisntalována replika původního oltáře. Založili jsme novou tradici Gymsession, naucili jsme se využívat profesionální mentální koučky, dovybavili jsme nejmodernějí technikou sbírku IT, čerpáme prostředky z různých projektů. Gymnázium v tomto roce slaví 155. výročí svého založení, stále máme být na co pyšní.

ako

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout